CRITERIS DE REDACCIÓ


1. Criteris generals
2. Portada
3. Davantal
4. Transcripció
5. Taula de contingut
6. Documentació de suport per a l’exposició
7. Casos especials


1. Criteris generals

Es fan quatre tipus de sessions parlamentàries que acaben en diaris de sessions (DSPC):
- les de comissions, DSPC-C
- les plenàries, DSPC-P
- la Diputació Permanent, DSPC-D
- i la Junta de Portaveus [v. 7.1].

[Per a actes específics, com ara sessions educatives i lliurament de medalles d’honor, v. 7.7. i 7.8]
Les transcripcions parlamentàries contenen quatre parts bàsiques: la portada, el davantal, el cos de la transcripció i el sumari, però també poden contenir annexos. En fem dos documents: un amb la portada [v. 2], el davantal [v. 3] i el cos de la transcripció [v. 4], i un altre amb el sumari [v. 5]. Si hi ha annexos, també van en un document a part [v. 6].


2. Portada

La portada té tres parts: una petita capçalera (òrgan que té la sessió i informació cronològica); un segon bloc amb el nom de l’òrgan i qui en té la presidència, i un tercer bloc amb el número de la sessió.

Per a la portada de la Junta de Portaveus, v. 7.1.

2.1. Capçalera

La capçalera de la portada (alineada al marge esquerre) ha d’indicar l’òrgan que té la sessió i la informació cronològica: l’ordinal de la legislatura en xifres romanes, l’ordinal del període en lletres i la data completa. Per exemple:
Ple del Parlament
VII legislatura / Vuitè període / 26 de febrer de 2004Comissió de Política Territorial
VII legislatura / Vuitè període / 18 de febrer de 2004

Quan les sessions es tenen fora dels períodes ordinaris de la legislatura, és a dir, durant les vacances parlamentàries, en comptes del número del període s’hi ha de posar «període intermedi».
Ple del Parlament
VI legislatura / Període intermedi / 18 de juliol de 2003

Igualment, quan les sessions es tenen entre legislatures, hi posarem «període entre legislatures».
Diputació Permanent
VI legislatura / Període entre legislatures / 30 de setembre de 2003


2.2. Òrgan i presidència

Després de la capçalera, la portada ha de dur, centrats, el nom de l’òrgan (Ple del Parlament, Diputació Permanent o el nom sencer de la comissió), en negreta, i les dades de la presidència, és a dir, el nom i els cognoms i el tractament protocol·lari abreujat del president o presidenta del Parlament, en el cas de les sessions plenàries i de la Diputació Permanent, i del president o presidenta de cada comissió, en les sessions de comissions.

Ple del Parlament

Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i PascualComissió de Política Territorial

Presidència
de l’I. Sr. Manel Ibarz i Casadevall

Fins i tot en el cas que no fossin els mateixos titulars de la presidència els qui presidissin la sessió, a la portada sempre hi hauran de constar ells o elles. [En canvi, pel que fa a les dades del davantal i a les entrades, v. 3.1 i 4.1.]

En el cas excepcional que s'hagi produït una vacant (per renúncia) en el càrrec de president o presidenta d'una comissió i el vicepresident o vicepresidenta (per absència) no pugui exercir de president o presidenta, no omplirem les dades corresponents a la presidència de la portada fins que no es produeixi el nou nomenament, encara que la presidència sigui exercida temporalment, d'acord amb l'article 42.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament. [Pel que fa a les dades del davantal i a les entrades, v. 3.1 i 4.1.]


2.3. Sessió

Finalment, la portada ha de dur, també centrat, el número de la sessió.

Comissió de Política Territorial

Presidència
de l’I. Sr. Manel Ibarz i Casadevall

Sessió núm. 35

Quan l’ordre del dia d’una sessió no és substanciat en un sol dia, sinó que continua l’endemà o un altre dia (o dies), les diferents parts de la sessió s’anomenen «reunió». En aquests casos, caldrà especificar a la portada l’ordinal de la reunió i, si és l’última de les reunions, s’hi haurà d’afegir la fórmula «i darrera reunió».

Ple del Parlament

Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

Sessió núm. 72

Primera reunióPle del Parlament

Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

Sessió núm. 72

Segona i darrera reunió

Si la sessió es té durant un període intermedi o entre legislatures, hi afegirem que és extraordinària.

Comissió del Síndic de Greuges

Presidència
de la I. Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Sessió núm. 35, extraordinàriaPle del Parlament

Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

Sessió núm. 4, extraordinària

Primera reunió

Si el mateix dia hi ha més d’una sessió, es faran constar en la portada de la manera següent:

Ple del Parlament

Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

Sessions núm. 35 i 36, primera reunió

3. Davantal

Els davantals que encapçalen les transcripcions consten de dues parts: d’una banda, les dades de la sessió, i de l’altra, l’ordre del dia de la convocatòria. Els títols d’aquestes dues parts s’escriuen en caixa alta.

Per al davantal de la Junta de Portaveus, v. 7.1.


3.1. Dades de la sessió

Les dades de la sessió van encapçalades per un títol, en caixa alta, que ha d’indicar el número de la sessió i, si escau, de la reunió (en números):
SESSIÓ NÚM. 81.1
Si la sessió és extraordinària, també s’ha de fer constar en el títol de les dades de la sessió (v. 2.3):
SESSIÓ NÚM. 7, EXTRAORDINÀRIA

3.1.1. Ple

En el cas del Ple, després de les dades de la sessió [v. 3.1], en el primer paràgraf del davantal es fan constar l’hora d’inici de la sessió [v. 4.4], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i els lletrats que l’assisteixen. Les persones esmentades en aquest paràgraf hi han d’aparèixer només amb el càrrec (tret dels lletrats, dels quals es fa constar el nom complet), atès que són càrrecs únics.
La sessió s’obre a les nou del matí i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat Francesc Pau i Vall.La sessió, suspesa ahir, es reprèn a un quart de deu del matí. Presideix el president del Parlament, acompanyat del vicepresident primer, el vicepresident segon, les secretàries primera i segona, el secretari tercer i la secretària quarta. Assisteixen la Mesa la secretària general i la lletrada Esther Andreu i Fornós.

En el segon paràgraf es fan constar els membres del Govern, els quals hi han d’aparèixer només amb el càrrec, atès que són únics. L’ordre en què han d’aparèixer esmentats és el que figura a continuació:
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern, els consellers d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, d’Educació, de Cultura i Mitjans de Comunicació, de Salut, d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de Treball, d’Innovació, Universitats i Empresa, d’Acció Social i Ciutadania, i de Medi Ambient i Habitatge.

Però si hi assisteixen tots els membres del Govern, cal formular-ho:
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern.

Hi pot haver també un tercer paràgraf en què es fan constar, si n’hi ha, les persones que assisteixen a la sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular o de la iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals.
Aquest tercer paràgraf és introduït sempre amb la fórmula «Assisteix/en a aquesta sessió», seguida del càrrec dels compareixents, una coma i el nom i dos cognoms.
Assisteix a aquesta sessió la representant de la comissió promotora de la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, Anna Mulà i Arribas.Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya, Joan Pous i Porta, i l'alcalde de Puigcerdà, Joan Planella Casasayas.


3.1.2. Comissions


En el cas de les comissions, en el primer paràgraf es fan constar l’hora d’inici de la sessió [v. 4.4], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i el lletrat o lletrada que l’assisteix.

En aquest paràgraf, el president o presidenta de la comissió hi ha d'aparèixer esmentat pel nom complet, després del mot «Presideix»; el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària, pel càrrec, amb el nom complet entre comes, atès que són càrrecs únics, i el lletrat o lletrada, pel càrrec seguit del nom i els dos cognoms.
La sessió s’obre a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts. Presideix Carme Capdevila i Palau, acompanyada de la vicepresidenta, Carme Figueras i Siñol, i del secretari, Esteve Vilanova i Vilà. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

En el segon paràgraf, s’han de fer constar sempre el nom i els dos cognoms dels membres de la comissió i, en el cas dels diputats, el grup a què pertanyen (ordenats de major a menor representació parlamentària).
Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Josep Poblet i Tous, Glòria Renom i Vallbona i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Mohammed Chaib Akhdim, Consol Prados Martínez, Núria Segú i Ferré i Carme Valls i Llobet, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué i Carme Porta i Abad, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joan López Alegre i Dolors Montserrat i Culleré, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Jordi Miralles i Conte, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

També hi pot haver un tercer paràgraf en què es fan constar, si n’hi ha, les persones que assisteixen a la sessió per fer-hi una compareixença o una sessió informativa, i els seus acompanyants.

Aquest tercer paràgraf és introduït amb la fórmula: «Assisteix/en a aquesta sessió», seguida del càrrec del compareixent, una coma i el nom complet (nom i dos cognoms), i en el cas que l’acompanyi algú es continua amb una altra coma i la fórmula «acompanyat/da de» i, tot seguit, el càrrec, una coma i el nom complet (nom i dos cognoms) de l’acompanyant. Si n’hi ha més d’un, els acompanyants se separaran amb un punt i coma, tret del darrer, que va introduït per una coma i la conjunció «i». Si els compareixents o els acompanyants representen organismes que es coneixen amb el nom d’una sigla, hi posarem el nom de l’organisme sencer i, entre parèntesis, la sigla.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà i Solsona, acompanyat del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jaume Solà i Campmany.Assisteix a aquesta sessió la consellera de Benestar i Família, Anna Simó i Castelló, acompanyada del director de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Martí Masferrer i Mascort; del secretari general, Antoni Segarra i Barreto; de la secretària de Família, Montserrat Tur i Racero; del director de Serveis, Jordi Cots i Domínguez; del director general d’Actuacions Comunitàries i Cíviques, Francesc Simó de la Asunción; de la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), Rosa Bertran Pedrero; de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Imma Pérez i Rovira; de la cap de Gabinet, Conxa Royo Calleja, i del cap de l’Oficina de Coordinació Territorial, Jordi Rustullet Tallada.Assisteixen a aquesta sessió els representants d’Unió de Pagesos Josep Puigpelat i Pallarès, Josep Alsina i Rovira, Rossend Saltiveri i Puig, Eudald Semmarti i Castañé, Ramon Armangol i Torrent, Josep M. Pardell i Alentà, Joan Montesó i Ollé i Albert Falip i Gasull, i el representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya Joan Segura i Segura.Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’associació Casa d’Haití, Rosa Parés i Canela, acompanyada de la vicepresidenta, Helena Lladó i Garcia, del secretari, Eduard Vicente Canela, i dels vocals Jacques Henri Martial Day i Núria Giménez Rovira; els membres d’Unió Democràtica Nacional Evaristo Oko Kongwe i Martin Endje Ngonde Maguga; el membre de Convergència per la Democràcia Social José Antonio Dorronsoro Ekuta; el membre del Moviment per l’Autodeterminació de l’illa de Bioko Anacleto Bokesa Camó; els membres del Partit Federal Democràtic Fameyong Salet Tomum i Alfonso Pueyo Montero, i el membre d’Unió Popular Laurentino Nsue Esono.

Excepcionalment, poden assistir a les comissions d’estudi especialistes en la matèria que, tot i que no són diputats, són membres de la comissió. Per tant, cal fer-los constar en el davantal, en un altre paràgraf que inserirem entre el dels diputats i el dels altres assistents, introduït per la fórmula «També hi són presents els membres de la comissió...»

SESSIÓ NÚM. 2

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí. Presideix Juan Manuel Jaime Ortea, acompanyat de la vicepresidenta, Marina Llansana Rosich, i del secretari, Albert Batalla i Siscart. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, pel G. P. de Convergència i Unió; Marta Camps i Torrens, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Eva García i Rodríguez i Rafael López i Rueda, pel G. P. Popular de Catalunya, i Dolors Camats i Luis i Elisabet Font i Montanyà, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

També hi són presents els membres de la comissió Pere Aragonès i Garcia, Alejandro Fernández Álvarez, Alícia Fernàndez i Marí, Xavier Florensa i Cantons, Víctor Francos Díaz, Susana Montón i Martí, Bernat Pérez de Val, Alexis Serra i Rovira, Marc Solsona i Aixalà, i Marta Vidal i Marco.

Assisteix/-en a aquesta sessió...

Excepcionalment, també –perquè s'hi tracta una qüestió que és comuna, per exemple–, poden assistir a una sessió d'una comissió els membres d'una altra comissió. En aquest cas, farem un tercer paràgraf que digui: «També hi són presents els diputats de la Comissió [el nom de la comissió]», seguit dels noms i els dos cognoms dels membres de la comissió que sigui i el grup a què pertanyen (ordenats de major a menor representació parlamentària).

La sessió s’obre a les deu del matí i dotze minuts. Presideix Flora Vilalta Sospedra, acompanyada de la secretària, Marina Llansana Rosich. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats M. Rosa Fortuny i Torroella, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern i Carme Vidal i Huguet, pel G. P. de Convergència i Unió; Daniel Font i Cardona, Antoni Llevot Lloret, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Agnès Pardell Veà i Consol Prados Martínez, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep M. Freixanet i Mayans, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Rafael López i Rueda, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Carmen de Rivera i Pla, pel G. Mixt.

També hi són presents els diputats de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Meritxell Borràs i Solé i Montserrat Ribera i Puig, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, pel P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep Enric Millo i Rocher, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Laura Massana i Mas, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller d’Educació, Ernest Maragall i Mira, i la consellera de Treball, M. del Mar Serna Calvo.

Si una comissió no és presidida pel president o presidenta corresponent, al davantal caldrà posar-hi: «Presideix, en funcions,» el càrrec i, entre comes, el nom i els dos cognoms del diputat o diputada que exerceix les funcions del president o presidenta. [Per a les entrades, v. 4.1.]
La sessió s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix, en funcions, el vicepresident, Mohammed Chaib Akhdim, acompanyat de la secretària, Montserrat Ribera i Puig, i del secretari en funcions, Lluís M. Corominas i Díaz.

Igualment, si el secretari o secretària ho són en funcions, s’haurà d’especificar en el davantal. [Per a les entrades, v. 4.1.]
La sessió s'obre a les quatre de la tarda i sis minuts. Presideix Antoni Fernández i Teixidó, acompanyat del vicepresident, Alfons Quera i Carré, i de la secretària en funcions, Montserrat Capdevila Tatché.

També en les comissions, d’acord amb l’article 42.3 del Reglament, «en el cas excepcional en què siguin absents de la comissió el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta, i també en el cas que només hi sigui present un d’aquests càrrecs i hagi d’intervenir en el debat, la sessió o la part que correspongui ha d’ésser presidida pel membre de la Mesa del Parlament que designi el president o presidenta del Parlament». En aquests casos, doncs, abans del nom del diputat o diputada que exerceix les funcions de president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta, indicarem el càrrec que té a la Mesa. [Per a les entrades, v. 4.1.]

SESSIÓ NÚM. 32

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí. Presideix Carme Capdevila i Palau, acompanyada de la secretària segona de la Mesa del Parlament, Carmen Carretero i Romay, i del secretari, Esteve Vilanova i Vilà. Assisteix la Mesa el lletrat major.

En les subcomissions, atès que, d’acord amb l’article 53.3 del Reglament, poden ésser presidides per qualsevol dels membres de la mesa de la comissió de què depenen, no caldrà fer cap referència a substitucions ni al fet que el president o presidenta ho sigui en funcions.

SESSIÓ NÚM. 4

La sessió s'obre a un quart d’onze del matí. Presideix la vicepresidenta, Glòria Renom i Vallbona. Assisteixen la Mesa el lletrat major i la lletrada Esther Andreu i Fornós.SESSIÓ NÚM. 5

La sessió s'obre a dos quarts de deu del matí i vuit minuts. Presideixen Carme Valls i Llobet i la secretària, M. Mercè Roca i Perich. Assisteixen la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio i el lletrat Pere Sol i Ordis.

3.1.3. Sessions de matí i tarda

Si una sessió s’interromp al migdia i continua a la tarda, abans de transcriure el text de la tarda tornarem a posar-hi el davantal amb les dades de la sessió, però aquest cop sense el títol, és a dir:

- En el primer paràgraf, hi farem constar l’hora de la represa de la sessió [v. 4.4.1], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i el lletrat o lletrada que l’assisteix.

- En el segon paràgraf, els membres del Govern, en el cas del Ple, i els membres de la comissió, en el cas de les comissions, que hi assisteixen.

- En el tercer (només en el cas de les comissions), el nom dels assistents, si escau. (Tot i que, sovint, en el cas de les comissions, com que no en tenim les dades desglossades, fem un sol davantal i el posem al matí.)

La sessió es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major, la lletrada Anna Casas i Gregorio i els lletrats Vicenç Santaló i Burrull i Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del conseller en cap, el conseller de Relacions Institucionals i Participació, els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, la consellera d’Interior, els consellers d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, les conselleres d’Educació, de Cultura, els consellers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i Indústria, la consellera de Benestar i Família, i els consellers de Medi Ambient i Habitatge, i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

En el moment de fer el plec del matí i la tarda, però, eliminarem la informació horària de la suspensió i l’afegirem a la de la represa [v. 4.4.1]. És a dir, aquestes dues fórmules:

La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts.
La sessió es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]
es convertiran en una de sola:
La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]


3.1.4. Sessions de més d'un dia


Si una sessió té dues o més reunions [v. 2.3], en la segona o successives reunions haurem de fer constar, en el primer paràgraf de les dades de la sessió, quin dia es va fer la primera reunió. Si es va produir el dia anterior, hi posarem «ahir»; si es va produir en dies previs, n'especificarem el dia i el mes:

SESSIÓ NÚM. 6.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]
SESSIÓ NÚM. 3.2

La sessió, suspesa el dia 13 de maig, es reprèn a un quart d'onze del matí. Presideix [...]3.2. Dades de l’ordre del dia

Després del títol, en caixa alta, «Ordre del dia de la convocatòria», reproduirem fidelment l’ordre del dia de la convocatòria, tret que trobem un error lingüístic evident en la part de l’enunciat, en el qual cas, a més de corregir-lo, haurem de passar un avís perquè l’error sigui esmenat en el SIAP. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició no de llei sobre la declaració de zona catastròfica de les comarques del Baix Ebre, el Priorat, el Montsià, la Terra [per terra] Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i el Baix Camp, després dels aiguats del mes d’octubre del 2000 (tram. 250-00178/06). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. (Text presentat: BOPC 112, 32)

2. Interpel·lació al Govern sobre el [per els] funcionament dels serveis jurídics de la Generalitat (tram. 300-01139/06). Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre la política de suport als processos d’emancipació dels joves a Catalunya, especialment pel que fa a l’accés [per pel que fa l’accés] a l’habitatge (tram. 300-01128/06). Juan Manuel Jaime Ortea, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

Pel que fa al text que queda fora de l’enunciat estricte, també en corregirem els errors gramaticals originats a causa del SIAP, però en aquest cas no caldrà passar-ne avís.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre la Mesa d’Infraestructures (tram. 202-00172/06). Conseller del Departament [per Conseller, del Departament] de Política Territorial i Obres Públiques. Sessió informativa.

2. Proposició no de llei sobre l’accés i la publicitat de la documentació relativa al procés de Lluís Companys (tram. 250-00943/06). Joan Ridao i Martín, juntament amb un altre diputat [per 1 altre(s) diputat(s)] del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la Proposició no de llei i de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 96, 24; esmenes: BOPC 112, 14)

Cal treure de l’ordre del dia del Ple la informació horària relativa a la substanciació de les preguntes, si escau.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició de llei de derogació de l’article 27 de la Llei 7/1987, del 4 d’abril, d’establiment i regulació d’actuacions públiques especials a la conurbació de Barcelona i a les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa (tram. 202-00172/06). Grup Parlamentari Popular. Debat i votació de la presa en consideració.

2. Proposició de llei d’establiment d’un ajut anual a les pensions no contributives i assistencials i a les pensions contributives inferiors al salari mínim interprofessional (tram. 202-00181/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.

3. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria notarial (tram. 270-00016/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.

[...]

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primària (tram. 302-00322/06). Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de desenvolupament rural (tram. 302-00321/06). Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

24. Preguntes amb resposta oral.
(Seran substanciades el dia 12 de març, a les 16:30.)

Els punts de l’ordre del dia van numerats amb xifres aràbigues, però si l’ordre del dia es compon d’un sol punt, cal posar-hi «Punt únic» seguit de dos punts:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Compareixença de Joan Martínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la Comissió (tram. 357-00345/06). Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals. Compareixença.

L’ordre del dia es reprodueix només en la primera reunió d’una sessió.4. Transcripció

4.1. Intervinents
4.2. Text
4.3. Ordre del dia
4.4. Informació horària
4.5. Acotacions
4.6. Traducció d'intervencions
4.7. Notes a peu de pàgina
4.8. Notes de rectificació

4.1. Intervinents

Cada intervenció té l’entrada corresponent, amb el nom de l’orador o oradora en negreta.

Els diputats apareixen amb el nom i els dos cognoms:
Assumpta Baig i Torras

Uriel Bertran Arrué


Els membres de les meses s’esmenten amb el nom del càrrec. Per exemple:
— en el Ple:

El vicepresident primer

El secretari tercer— en les comissions:

La vicepresidenta

El secretari

Els diputats que tenen algun càrrec en el Govern o que són membres de la mesa (del Ple o de comissions) poden intervenir en la sessió com a representants del seu grup, no en qualitat de membres del Govern o de la mesa. En aquest cas, per tant, els introduirem amb el nom i els dos cognoms, com qualsevol altre diputat o diputada, en comptes d’entrar-los amb el càrrec.
Excepcionalment, en el cas d'una sessió commemorativa, d'investidura o de debat d'una moció de censura en què intervinguin com a presidents del seu grup parlamentari, es pot posar entre parèntesis i en rodona el càrrec en nom del qual intervenen:

Joan Saura i Laporta (president del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa)

Josep Piqué i Camps (president del G. P. del Partit Popular de Catalunya)

Josep-Lluís Carod-Rovira (president del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Manuela de Madre Ortega (presidenta del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi)

Artur Mas i Gavarró (president del G. P. de Convergència i Unió)

Excepcionalment, quan una comissió o subcomissió és presidida, d’acord amb l’article 42.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament designat pel president o presidenta, al costat del càrrec s’ha de fer constar «de la Mesa del Parlament»:
La secretària segona de la Mesa del Parlament

Si un vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta, encara que sigui durant tota la sessió [v. 3.1], s’ha d’esmentar igualment amb el seu càrrec, no el de president o presidenta.

Si algun dels membres de la mesa de la comissió hi actua en funcions [v. 3.1], en les entrades no cal que el terme “en funcions” aparegui al costat del càrrec.

Els qui assisteixen la mesa també són esmentats amb el nom del càrrec:
La lletrada

L’oïdor de comptes

Els especialistes que, tot i que no són diputats assisteixen a les comissions o subcomissions d'estudi, de les quals són membres (v. 3.1.2), són esmentats amb el nom i els dos cognoms.

El president i els membres del Govern i tots els intervinents que assisteixen a les sessions plenàries i de comissions en representació d’organismes públics són esmentats amb el nom del càrrec en negreta i el nom i els cognoms entre parèntesis i en rodona, el primer cop que intervenen en una reunió; per a les entrades successives del mateix diari (matí i tarda), només amb el nom del càrrec en negreta.

Primera intervenció:
El president de la Generalitat (Pasqual Maragall i Mira)

La consellera de Benestar i Família (Anna Simó i Castelló)

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (Joan Majó i Cruzate)

El rector de la Universitat de Barcelona (Sr. Joan Tugores i Ques)

Intervencions següents:
El president de la Generalitat

La consellera de Benestar i Família

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

El rector de la Universitat de Barcelona

Si el càrrec no és únic, però, en l'entrada han de constar el càrrec i el nom de l'intervinent, en negreta:

El conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Rafael Jorba i Castellví

Els intervinents que assisteixen a les sessions en representació d’organismes privats han d’ésser esmentats amb el nom i els cognoms en negreta, i amb el càrrec entre parèntesis i en rodona, el primer cop que hi apareixen, i només amb el nom i els cognoms amb negreta en les intervencions successives:

Primera intervenció:
Vicenç Balagué i Cartés (president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)

Pilar Mora i Rosselló (presidenta de l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones)

Intervencions següents:
Vicenç Balagué i Cartés

Pilar Mora i Rosselló

Les persones que intervenen en una sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular són esmentades amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:
La representant de la comissió promotora (Anna Mulà i Arribas)

Les persones que intervenen en una sessió per presentar una iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals són esmentats amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:
El vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya (Joan Pous i Porta)

L'alcalde de Puigcerdà(Joan Planella Casasayas)

En les comissions de la Sindicatura de Comptes, l’entrada del síndic major segueix el criteri general (el càrrec en negreta i el nom complet en rodona i entre parèntesis en la primera intervenció, i el càrrec sol i en negreta en les intervencions successives). En l’entrada dels altres síndics hi hauran de constar sempre el càrrec i el nom complet, en negreta, atès que no són càrrecs únics.

Primera intervenció:
El síndic major (Joan Colom i Naval)

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra

Intervencions següents:
El síndic major

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra

Cal repetir l’entrada del president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta després d’una suspensió, encara que la interrupció hagi estat breu.
La presidenta
Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...
Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

La presidenta
Es reprèn la sessió.
Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...4.2. Text

El text general de la transcripció s’ha d’escriure en rodona, aplicant els criteris de correcció del Manual de correcció.

Eliminarem de la transcripció tot el que es digui abans o després de les fórmules habituals d’obertura («s’obre la sessió», «comença la sessió», etcètera) i tancament de la sessió («s’aixeca la sessió», «aixequem la sessió», etcètera), respectivament.
El president

Bon dia, senyors i senyors diputats. Si volen seure als seus escons, començaríem la sessió...

Comencem la sessió.El president

[...]

No havent-hi cap més punt a l’ordre del dia, aixecaríem, per tant, la sessió.

S’aixeca la sessió.

Un moment, senyors diputats, no se’n vagin, perquè els serveis de la cambra han preparat uns dossiers que ara repartiran...

Separem la fórmula d'inici de la sessió del text que ve a continuació mitjançant un retorn.
La presidenta

Bona tarda, iniciem la primera sessió de la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitat.

I, si m’ho permeten, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, a tall d’introducció, recordar que aquesta és una comissió d’estudi que és a l’empara del nou Reglament...

El text transcrit haurà d’anar encapçalat amb l’enunciat corresponent al títol del punt que es debat en aquell moment [v. 4.3.1].

Separarem la fórmula de comiat de l’orador o oradora del text precedent mitjançant un retorn.
M. Ángeles Esteller Ruedas

Gràcies, senyor president. Breument, per anunciar el nostre vot a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, senyor president; gràcies, senyores diputades i senyors diputats.José Luis López Bulla

Gràcies, senyor president. Per anunciar que acceptem l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Res més, i moltes gràcies.

4.3. Ordre del dia

4.3.1. Enunciat dels punts
4.3.2. Interrupció de l’ordre del dia
4.3.3. Alteració i modificació
4.3.4. Retirada
4.3.5. Decaïment
4.3.6. No-transcripció
4.3.7. Votacions


4.3.1. Enunciat dels punts

Els enunciats s’escriuen sagnats. Per a posar-los, copiarem la part principal del títol de l’ordre del dia fins al número de tramitació (sense el punt final). La part que indica el tipus de tramitació s’escriu en negreta, i la resta, a sota, en rodona. El número de tramitació ha d'anar entre parèntesis.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primària (tram. 302-00322/06)

Homenatge
en memòria de l’exdiputat Josep Laporte i Salas (tram. 401-00018/07)

Excepcionalment, hi pot haver punts a l'ordre del dia que no tinguin número de tramitació. L'enunciat del punt hi ha de constar igualment. Per exemple:

Ratificació
del president proposat pel grup parlamentari

Si és un debat de totalitat, cal afegir aquesta informació, entre parèntesis, abans del número de tramitació, atès que no es debat el punt pròpiament dit, sinó la substanciació o no d’aquest punt en properes sessions.

Proposició de llei
de creació de la deducció corresponent al tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques pels donatius fets en favor de fundacions, associacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament (debat de totalitat) (tram. 202-00055/07)

Igualment, el tràmit de nomenament de la ponència que ha d’elaborar un informe sobre un projecte o una proposició de llei, atès que no és el debat del punt pròpiament dit, també ha de constar en el títol, entre parèntesis, abans del número de tramitació.

Projecte de llei
de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya (nomenament de la ponència) (tram. 200-00002/08)

També en les comissions en què es faci l’elaboració d’un dictamen, que fins ara no es transcrivien, caldrà posar aquesta informació entre parèntesis («elaboració del dictamen»), atès que no és el tràmit final del projecte de llei. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen. (Text presentat: BOPC 31, 15)
________

Projecte de llei
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (elaboració del dictamen) (tram. 200-00016/08)
Doncs, continuem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi han unes esmenes, dues esmenes concretament, del Partit Popular, que les posem a votació, les guarda, les reserva, què...

M. Belén Pajares i Ribas

Gràcies, senyora presidenta. El nostre grup parlamentari retira les dues esmenes que quedaven vives. Una, perquè de fet el registre ja existeix, i, per tant, considerem sobrer presentar aquesta esmena, i l’altra esmena, perquè en certa manera ja es substitueix l’opció del paper per si s’escau i és necessari fer-ho així. Per tant, nosaltres les retirem i queda el projecte tal com havíem parlat en ponència.

Gràcies.

La presidenta

Queden retirades, moltes gràcies.

I passem ara a la votació del conjunt de totes les esmenes recomanades per la ponència i el text del projecte.

Vots a favor?

Està aprovat el dictamen per unanimitat.


També en els debats d'esmenes a la totalitat del Projecte de llei de pressupostos i d'esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries de cada departament, hi afegirem aquesta informació entre parèntesis («esmenes a la totalitat» i «esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de...»), atès que no és el tràmit final del projecte de llei. Per exemple:

Ple


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat del projecte. (Text presentat: BOPC 53. Esmenes presentades: BOPC 58, 6)
________

El president
Comencem la següent sessió plenària. [...]

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (esmenes a la totalitat) (tram. 200-00018/08)
El segon punt de l'ordre del dia és el debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007...
Comissió


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Medi Ambient i Habitatge. G. P. del Partit Popular de Catalunya. G. P. de Convergència i Unió.
________

La presidenta
Bon dia, començarem la comissió, si us plau.

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Medi Ambient i Habitatge) (tram. 200-00018/08)
S'inicia, doncs, aquesta sessió de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, que té per finalitat el debat sobre el pressupost presentat pel Govern de la Generalitat en aquest Parlament i, en concret, la part del pressupost referida al Departament de Medi Ambient i Habitatge...


En les sessions de la Comissió de Peticions, quan es fa l'avaluació de les respostes rebudes dels escrits de petició, cal posar entre parèntesis «resposta», atès que l'escrit de petició ja ha estat debatut en una altra sessió i l'avaluació de la resposta és un tràmit posterior.

Escrit
de petició relatiu a l'impagament de les pensions per aliments (resposta) (tram. 125-00043/08)

També en les sessions de la Comissió de Peticions, es pot donar el cas que es torni a parlar d'un escrit de petició la tramitació del qual ja ha estat closa, si el peticionari torna a fer un escrit amb relació a aquella petició. En aquests casos, atès que el punt ja haurà estat debatut en una sessió anterior, afegirem "resposta del peticionari", entre parèntesis, a l'enunciat.

Escrit
relatiu a la modificació de la normativa sobre la indemnització de persones que han patit privació de llibertat per raons polítiques (resposta del peticionari) (tram. 125-00120/08)

Si en els títols de l’ordre del dia apareixen referències a la manera de substanciar el punt (i, en general, qualsevol altra referència que en el moment de substanciar el punt ja no tingui sentit), a l’hora de reproduir els títols dins el text eliminarem aquesta part de l’enunciat. Per exemple:

Compareixença
de Joan Martínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la comissió (tram. 357-00345/06)

Pregunta

al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes arran de la denúncia de la Comissió Europea per la contaminació d’aigües subterrànies per nitrats (tram. 317-00589/06)

Preguntes
amb resposta oral

Compareixença
, si escau, de Nawal Al-Sa’Dawui davant la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació Dona-Home en ocasió de l’obtenció del Premi Catalunya atorgat per la Generalitat (tram. 357-00384/06)

Sol·licitud de sessió informativa
de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre les accions empreses amb relació al desplegament de la normativa relativa a la protecció dels animals (tram. 354-00032/08)


Sempre que sigui possible, introduirem aquests enunciats dins la intervenció del president/a o vicepresident/a, i evitarem que quedin col·locats directament davant l’entrada de l’intervinent.
El president

Gràcies a vostè, senyor conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre la política de consum (tram. 300-01117/06)
La següent interpel·lació, la formula l’il·lustre diputat senyor Bernardo Fernández, del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, sobre la política de consum, que té la paraula.

Bernardo Fernández Martínez
Senyor president, senyores diputades, senyors diputats, honorable conseller...

 4.3.1.1. Punts desglossats

Quan a l'ordre del dia hi ha l'enunciat genèric d'un punt, sense número de tramitació, que en la sessió es desglossa en subpunts, cadascun amb número de tramitació propi, a l'hora de posar el títol en el text prescindirem de l'enunciat genèric i, en el seu lloc, hi farem constar l'enunciat del subpunt. Això passa sovint amb les preguntes, tant al Ple com a les comissions:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

24. Preguntes amb resposta oral.

________

El president

Es reprèn la sessió.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la posició del Govern de la Generalitat davant la crisi del Prestige (tram. 317-00516/06)
La primera pregunta que s’adreça al president de la Generalitat, la fa l’il·lustre diputat senyor Jaume Camps, en nom de Convergència i Unió, que té la paraula.

Jaume Camps i Rovira

Gràcies, senyor president...ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

10. Preguntes al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió.

________


El president

Comença la sessió.

Pregunta
al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la planificació i la situació laboral de les corresponsalies de Catalunya Ràdio (tram. 312-00515/06)
Tenim un únic punt de l’ordre del dia, que són les preguntes al director general. Els serveis de la cambra [...] Si els sembla bé, faríem la formulació de la pregunta, la resposta del director general i després una rèplica de cada grup. (Pausa.)

El senyor Huguet té la paraula.

Josep Huguet i Biosca

Gràcies, senyor president...


4.3.1.2. Punts no inclosos en l’ordre del dia

Hi ha intervencions de la presidència en què es fan manifestacions, declaracions o salutacions que sovint no són incloses en l’ordre del dia. Encara que no tinguin número de tramitació, han de dur un enunciat al davant, que elaborarem d’acord amb els models següents:

El president

Comença la sessió.

Commemoració
del cinquanta-unè aniversari de la Declaració universal dels drets humans
Aquesta presidència vol fer i llegir un manifest sobre el cinquanta-unè aniversari de la Declaració universal dels drets humans: «En una Europa nova, en un Occident renovat...»

El president

[...]

Moltes gràcies.

Manifestació
de condol per l’assassinat de Juan Carlos Beiro Montes
Ara prego a les senyores i els senyors diputats que fem un minut de silenci en memòria del senyor Juan Carlos Beiro Montes, que ha estat la darrera víctima mortal del terrorisme d’ETA.

El president

[...]

En aquest cas, iniciem el capítol de mocions.

Declaració
institucional sobre el conflicte a l’estat de Chiapas
Abans, però, em permetran un moment... A petició de tots els grups parlamentaris, procediré a llegir la declaració política sobre el conflicte de Chiapas. És signada pels portaveus de tots els grups parlamentaris, i diu així: «Colpits per la massacre de quaranta-cinc persones per grups paramilitars a l’estat de Chiapas...»

El president

Comença la sessió.

Salutació
al president i a una delegació del Parlament de Baviera
Voldria fer avinent a les senyores i els senyors diputats que aquesta cambra té l’honor de rebre oficialment el president i la delegació corresponent del Parlament de l’estat lliure de Baviera, al qual trametem la nostra salutació.

Moltes gràcies.

El president

Té la paraula el senyor Jaume Camps.

Paraules
de comiat com a diputat de Jaume Camps i Rovira
Jaume Camps i Rovira

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, jo no completaré la intervenció, no sabria com completar la intervenció d’en Josep Rull; però, en canvi, agraeixo a la presidència i a tots vostès la benevolència que em permetin fer l’última intervenció en aquest Parlament, previsiblement l’última.

No cal que els digui que ha estat un immens honor i un immens privilegi –ja els aviso que sóc de llàgrima fàcil, i ja els en demano excuses– representar el poble de Catalunya durant vint-i-cinc anys...

El president

Gràcies, senyor diputat.

Composició
de meses de comissions
Per tal de donar compliment a l’article 37.2. del Reglament, aquesta presidència comunica que han estat constituïdes la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut de Catalunya, la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigració, la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals i la Comissió d’Estudi de la Situació de la Pesca a Catalunya. Demano a la secretària segona que doni compte de la composició de les meses esmentades.

La secretària segona

Gràcies, senyor president. A la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals, la composició de la Mesa serà...


4.3.1.3. Acumulació de punts

Quan s’agrupen, a efectes del debat, dos o més punts de temàtica igual o similar, cal distingir entre l’agrupament de punts d’un mateix grup parlamentari i defensats per un/a orador/a i l’agrupament de torns de presentació o defensa de punts a càrrec de diferents oradors.

– Si és a càrrec de diferents oradors, introduirem l’enunciat dels punts separadament. Per exemple:

El president

Pregaria que si les dues mocions següents es poden... Es poden fer i tractar conjuntament. Sí? (Pausa.) Molt bé, moltes gràcies.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació (tram. 302-00293/06)
Per tant, ara tractarem els punts 22 i 23. Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre diputat senyor Xavier Vendrell, d’Esquerra Republicana, per fer la presentació de la Moció sobre els mitjans de comunicació.

Xavier Vendrell i Segura

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, per tal d’aprofitar l’economia processal i el temps de què disposo, ja els anuncio que els dos grups que vam formular en el passat ple sengles interpel·lacions sobre els mitjans de comunicació [...]

El president

Gràcies, senyor diputat.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions per a la prestació del servei de radio-difusió sonora (tram. 302-00298/06)
Per presentar la moció del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el senyor Carbonell té la paraula.

Josep M. Carbonell i Abelló

Senyor president, ràpidament també per presentar la nostra moció [...]


– Si és a càrrec del mateix grup, distingirem dos casos: si els punts acumulats són sobre la mateixa qüestió o si tracten de qüestions diferents.

a) Si els punts acumulats són sobre la mateixa qüestió, elaborarem un enunciat conjunt i abreujat dels punts i agruparem els números de tramitació dins el mateix parèntesi, afegint-hi la fórmula «acumulats/des relatius/ves a». Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

2. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (tram. 270-00002/06). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. Debat i votació de la presa en consideració.

3. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la lletra g de l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (tram. 270-00004/06). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. Debat i votació de la presa en consideració.

4. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica d’assumpció del comandament únic dels cossos i forces de seguretat de l’Estat a Catalunya (tram. 270-00054/06). Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació de la presa en consideració.

________


El president
Gràcies a vostè, senyora diputada.

Propostes de resolució
acumulades relatives a la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (presa en consideració) (tram. 270-00002/06, 270-00004/06 i 270-00005/06)
El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la presa en consideració de la Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, del 13 març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Atès que el tercer i el quart punts de l’ordre del dia tenen una formulació molt semblant, podríem fer-ne una substanciació conjunta. (Pausa.) D’acord. Doncs, l’il·lustre diputat senyor Rafael Ribó, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds, té la paraula.

Rafael Ribó i Massó

El tema que ocupa aquests punts...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2001, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2000 (tram. 258-00042/06). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2002-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis, exercici 2000 (tram. 258-00043/06). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

________


El president
Es reprèn la sessió.

Procediments
acumulats relatius als informes de fiscalització 2/2001 i 21/2002-B (tram. 258-00042/06 i 258-00043/06)
Substanciarem, tot seguit, de manera conjunta, els punts 2 i 3 de l’ordre del dia: procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2001, relatiu al Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2000 i el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2002, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis de l’exercici 2002.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció de la població civil davant el risc de trencament o avaria greu de preses (tram. 311-00504/06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació. Text presentat: BOPC 299, 61)

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s’ha elaborat cap pla d’emergència de les preses de les conques internes de Catalunya (tram. 311-00505/06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació. (Text presentat: BOPC 299, 61)

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el punt en què es troba el procés d’elaboració de plans d’emergència a les preses de les conques internes de Catalunya (tram. 311-00506/06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació. (Text presentat: BOPC 299, 62)

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini fixat per l’Administració hidràulica catalana per a l’aprovació i la implantació dels plans d’emergència de preses (tram. 311-00507/ 06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació. (Text presentat: BOPC 299, 62)

________


El president
Es reprèn la sessió.

Preguntes
al Govern acumulades relatives als plans d’emergència de les preses (tram. 311- 00504/06, 311-00505/06, 311-00506/06 i 311-00507/06)
Passaríem ara a l’apartat de preguntes al Govern. Hi han preguntes formulades per part del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi i per part del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. I els donaria ara, en primer lloc, la paraula al Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Algunes de les preguntes tenen temàtiques bastant similars. Els agrairia que ens poguessin dir quines són les preguntes que agruparien en cadascuna de les temàtiques. Senyora Marta Camps, té la paraula.

Marta Camps i Torrens

Senyor president, sí, acumularíem les quatre primeres preguntes...


– Si es tracta de compareixences o de sol·licituds de compareixença, haurem de formular l’enunciat abreujat sense posar-hi «relatives». Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

10. Compareixença de la presidenta de l’Associació Rauxa davant la Comissió de Política Social perquè informi sobre les activitats de l’entitat que presideix (tram. 357-00287/06). Comissió de Política Social. Compareixença.

11. Compareixença de l’Associació Rauxa davant la Comissió de Política Social per a exposar la problemàtica de les persones transeünts del carrer que pateixen alcoholisme crònic (tram. 357-00313/06). Comissió de Política Social. Compareixença.

________


La presidenta
Es reprèn la sessió.

Compareixences
acumulades de l’Associació Rauxa (tram. 357-00287/06 i 357-00313/06)
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que era la compareixença de la presidenta de l’Associació Rauxa davant la Comissió de Política Social perquè informi sobre les activitats de l’entitat que presideix, i una altra compareixença que també es va demanar –o sigui que s’uneixen dues peticions de compareixença de Rauxa– per exposar la problemàtica de les persones transeünts del carrer que pateixen alcoholisme crònic.


– Si es tracta de propostes de compareixença, en canvi, atès que són sempre relatives a un projecte o una proposició de llei, hi posarem «acumulades relatives al Projecte / a la Proposició de llei...»

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

11. Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00132/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

12. Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00133/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

13. Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00136/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

14. Proposta de compareixença del director gerent de l’Institut Català de la Salut, Francesc José María i Sánchez, amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00138/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

________


La presidenta

Queda rebutjada, doncs, per 12 vots en contra i 9 vots a favor.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00132/08, 352-00133/08, 352-00136/08 i 352-00138/08)
Passaríem ara al darrer punt de l’ordre del dia, que hem incorporat amb anterioritat, que seria aprovar la substanciació de les compareixences de diferents entitats i representants en relació amb el projecte de reforma de l’Institut Català de la Salut. Si els sembla, com que està firmada per tots els grups i ja constaria en acta tal com està firmada i registrada, doncs, ho donaríem aprovat per unanimitat, si ningú té cap consideració a fer...


– Si en comptes d’acumular-se per a la defensa, els punts s’acumulen per a ésser retirats o per a anunciar-ne el decaïment, no inclourem en l’enunciat la paraula «acumulats/des». Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

15. Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern pel que fa a la contractació de personal als centres penitenciaris (tram. 300-01015/06). Àlex Masllorens i Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació pel procediment d’urgència.

[...]

17. Interpel·lació al Govern sobre els concursos per a la contractació de personal als centres penitenciaris (tram. 300-01060/06). Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

________


El president
Molt bé.

Interpel·lacions
relatives a la contractació de personal als centres penitenciaris (tram. 300-01015/06 i 300-01060/06) (retirades)
Els haig de fer avinent que el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya han anunciat la seva voluntat de retirar els punts quinzè i dissetè de l’ordre del dia, respectivament.

Per tant, l’enunciat haurà d’ésser formulat sempre d’acord amb el que permetin els títols de les tramitacions que s’acumulen.b) Si els punts que s’acumulen tracten de qüestions diferents i només són dos, deixarem l’enunciat tal com s’ha formulat a l’ordre del dia, sense abreujar, amb el número de tramitació entre parèntesis darrere cadascun dels punts. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

24. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords establerts entre els ajuntaments afectats pel Pla de promoció de les arts visuals. Tram. 310-00454/06. Josep Maria Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

25. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment del compliment de les recomanacions del darrer informe de la Sindicatura de Comptes respecte a l’Institut Català de Finances. Tram. 310-00458/06. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

________


El president
Moltes gràcies.

Preguntes
al Govern sobre els acords establerts entre els ajuntaments afectats pel Pla de promoció de les arts visuals (tram. 310-00454/06) i sobre el garantiment del compliment de les recomanacions del darrer informe de la Sindicatura de Comptes respecte a l’Institut Català de Finances (tram. 310-00458/06)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi ha demanat si es podien formular conjuntament les preguntes corresponents als següents punts de l’ordre del dia, per a la substanciació dels quals té la paraula el senyor Martí Carnicer.


– Ara bé, si tracten de qüestions diferents però són més de dos punts, posarem només el títol genèric de la tramitació i la paraula «acumulats/des», i els números de tramitació entre parèntesis. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició no de llei sobre l’arxiu central administratiu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona (tram. 250-00780/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposició no de llei i de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 83, 59; esmenes: BOPC 103, 17)

2. Proposició no de llei sobre la reversió gratuïta dels terrenys municipals cedits per a la construcció de casernes de la Guàrdia Civil (tram. 250-00797/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. (Text presentat: BOPC 112, 32)

3. Proposició no de llei sobre el traspàs de la documentació judicial dels Tribunals Militars a l’Arxiu Nacional de Catalunya (tram. 250-00944/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposició no de llei i de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 96, 25; esmenes: BOPC 112, 14)

________


El president

Comença la sessió.

Proposicions no de llei
acumulades (tram. 250-00780/06, 250-00797/06 i 250/00944/06)
Atès que els tres primers punts de l’ordre del dia són iniciatives presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha estat demanat a aquesta presidència si podien ésser formulats conjuntament. Per tant, donaria la paraula al diputat...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

7. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre l’educació dels valors adreçada als infants (tram. 312-00519/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

8. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre el foment de la integració social mitjançant la televisió (tram. 312-00522/05), al nivell d’audiència de TV3 els mesos d’estiu (tram. 312-00523/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

9. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre el tractament donat a la notícia del desistiment del director del Teatre Nacional de Catalunya (tram. 312-00524/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

10. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre l’evolució de l’audiència de Catalunya Ràdio (tram. 312-00528/05) i sobre la implantació feta per Catalunya Ràdio de noves tecnologies (tram. 312-00530/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

________


El president
Moltes gràcies, senyor Puigcercós.

Preguntes
acumulades (tram. 312-00519/05, 312-00522/05, 312-00523/05, 312-00528 /05 i 312-00530/05)
Finalment, en aquest bloc de preguntes, correspon ara al Grup de Convergència i Unió..., tot advertint-los que disposen de quinze minuts, també, entre la pregunta i repregunta. Té la paraula el senyor Francesc Codina.

Francesc Codina i Castillo

Gràcies, senyor president. Intentarem no esmerçar tot el temps que se’ns ha atorgat...


Excepcionalment, si es dóna el cas que s'ha d'acumular un nombre de punts molt gran, abreujarem els números de tramitació en l'enunciat de la manera següent:
Preguntes
acumulades (tram. 312-00321/08 a 312-00354/08, 312-00356/08 a 312-00370/08, 312-00373/08, 312-00376/08 a 312-00379/08 i 312-00384/08)4.3.2. Interrupció de l’ordre del dia

El debat d’un punt de l’ordre del dia pot ser interromput per diverses causes: perquè continua a la reunió de l’endemà; perquè el president/a fa alguna manifestació, durant la substanciació del punt, que requereix un enunciat; perquè es decideix ajornar-ne la votació per consensuar una transacció, etcètera. En aquests casos, cal tornar a posar l’enunciat del punt en el moment de la represa, afegint-hi després del número de tramitació, entre parèntesis i en rodona, la paraula «continuació». Per exemple:Sessió núm. 70

Tercera i darrera reunió


SESSIÓ NÚM. 70.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major i el lletrat Vicenç Santaló i Burrull.

Al banc del Govern [...]


El president

Es reprèn la sessió.

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 (tram. 200-00072/06) (continuació)
Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre diputat senyor Ramon Vilalta, del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

La vicepresidenta

[...]

Quedaria aprovada per la unanimitat dels diputats presents.

Proposicions no de llei
acumulades relatives als complements per desplaçaments dels professionals sanitaris dels equips d’atenció primària (tram. 250-02377/06 i 250-02477/06) (continuació)
Teníem pendents les proposicions no de llei número 2 i la 3, a petició dels grups, per tal de poder arribar a un acord. Si els sembla, donaríem la paraula que encara restava al Grup Parlamentari Socialistes per a posicionar-se... Però ens sembla, doncs, si s’ha arribat a aquest acord, que es pogués llegir la transacció o l’acord, que ho llegiria el Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Maria Àngels Esteller.

M. Ángeles Esteller Ruedas

Gràcies, senyora presidenta...


4.3.3. Alteració i modificació

No cal ressenyar mitjançant un enunciat els canvis respecte a l’ordre del dia de la convocatòria, és a dir, ni les alteracions ni les modificacions de l’ordre del dia. Transcriurem només la part del discurs que correspongui allà on es produeixi, sense introduir-hi cap enunciat. Per exemple:
El president

Passaríem ara al bloc d’interpel·lacions... (Carme Figueras i Siñol demana per parlar.) Digui, senyora Figueras...

Carme Figueras i Siñol

Senyor president, si pogués ser, voldríem demanar que la interpel·lació que té el número 6 fos substanciada a última hora del matí.

El president

D’acord. Doncs, procediríem ara a [...]El president

Comença la sessió.

Fer avinent a les senyores diputades i senyors diputats que l’apartat de preguntes ha estat posposat, d’acord amb el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i també l’honorable conseller de Medi Ambient i Habitatge, per a una propera sessió de la Comissió de Política Territorial.

La retirada o el decaïment d’un punt no es consideren una modificació de l’ordre del dia, sinó un tipus de substanciació, i, per tant, requereixen l'enunciat corresponent [v. 4.3.4 i 4.3.5].
4.3.4. Retirada

Quan s’anuncia o es demana la retirada d’un punt, cal posar-ne l’enunciat sagnat i en negreta, després el número de tramitació entre parèntesis i en rodona i, finalment, «retirat/ts/da/des» també entre parèntesis i en rodona.

El president

D’acord, així ho farem.

Proposició no de llei
sobre la negociació de les transferències ferroviàries (tram. 250-02552/06) (retirada)
La senyora Bet Font, d’Iniciativa, em demana la paraula...

Bet Font i Montanyà

Sí, senyor president, per dir que la 22 també queda retirada.

Per a les retirades conjuntes de més d’un punt, v. 4.3.1.3.

Excepcionalment, es pot donar el cas que no s’anunciï la retirada d’un punt perquè o bé ha estat retirat per escrit o bé de viva veu però sense que en quedi constància oral. En aquests casos, hi posarem igualment el títol en el lloc on n’hauria correspost la substanciació, amb l’esment «retirat/s/da/des» al costat, entre parèntesis, i després una acotació al marge, entre parèntesis i en cursiva, que informi sobre la forma en què s’ha fet la retirada. Per exemple:

El president

Moltes gràcies.

Preguntes
al Govern sobre les previsions d’actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Medi Ambient envers el risc que comporten les obres de la riera de Sant Bartomeu, a Molins de Rei (tram. 310-000452/06) i sobre el cessament de la directora de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 310-00042/06) (retirades)
(Aquestes preguntes han estat retirades per escrit / pel diputat/ada interpel·lant.)


4.3.5. Decaïment


Un punt inclòs en l’ordre del dia pot decaure, per exemple, per absència del diputat o diputada proposant o pel fet d’haver estat substanciat per escrit. En aquest cas, com en l’apartat anterior, cal fer constar l’enunciat del punt just abans que se n’hagi anunciat el decaïment i, darrere el número de tramitació, cal posar «decaigut/s/da/des», entre parèntesis i en rodona.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora consellera.

Preguntes
al Govern relatives a la viabilitat del Pla d’espais d’interès natural (tram. 250-02552/06 i 250-02553/06) (decaigudes)
Els he de fer avinent que les preguntes que vénen a continuació decauen, perquè la consellera m’informa que ja les ha respost per escrit.
4.3.6. No-transcripció


D’acord amb l’article 97.2 del Reglament, «en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya es reprodueixen fidelment totes les intervencions i tots els acords adoptats en les sessions públiques. Així mateix, hi consten les incidències que hi han esdevingut.» En conseqüència, a partir de la vuitena legislatura transcriurem, corregirem i editarem totes les intervencions que es produeixin tant al Ple com a les comissions, des del moment que se n’inicia la sessió fins que finalitza.

Només en quedaran excloses aquelles sessions que, d’acord amb els articles 70.2 i 43.2, s’acordi que seran secretes. En aquest cas, cal:

a) Afegir a l’ordre del dia, al final de tot l’enunciat del punt, les paraules «No es transcriu», en rodona, entre parèntesis i amb un punt a dins.

b) Posar, després d’un doble espai, una acotació entre parèntesis, en cursiva i al marge, que digui: «Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.»

c) Introduir, després d’un doble espai, l’acotació horària de la sessió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats (tram. 234-00017/06). Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats. (No es transcriu.)

(Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.)

La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí.


D’acord amb l’article 61.1, les sessions de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades sempre seran secretes.


4.3.7. Votacions


Per tal que les votacions quedin ben acotades en el text, seguirem sempre el mateix esquema, que consisteix a posar amb punts i a part totes les fórmules introductòries i el resultat final.

En el Ple, les votacions són electròniques i, per tant, hi trobarem només la fórmula «Comença la votació» i el resultat final. Per exemple:

El president

Moltes gràcies.

Acabat el debat, anem a cridar a votació.

(Pausa llarga.)

Sotmetem a votació la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1987, del 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 65 vots a favor, cap en contra i 62 abstencions.

A les comissions, en canvi, hi haurà normalment les preguntes corresponents a les tres opcions de vot (a favor, en contra i abstenció). Per exemple:

El vicepresident

Passem, doncs, a la votació de la proposició, amb l’esmena incorporada.

En primer lloc, votem el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha quedat rebutjat per 12 vots a favor, 13 en contra i 2 abstencions.

Ara votem el punt 2, amb l’esmena de Convergència i Unió.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt, doncs, ha sigut aprovat.

L’acotació «pausa llarga», la posarem si el president o presidenta avisa els diputats i fa una pausa prolongada perquè tinguin temps d’incorporar-se a la votació, cosa que sol ocórrer en el Ple. En canvi, no posarem cap acotació de «pausa» darrere les petites pauses que es fan després de les preguntes sobre el tipus de vot.

Quan la votació no és electrònica, de vegades el president o presidenta indica als diputats que abaixin el braç o que seguin. En aquest cas, eliminarem de la transcripció aquestes indicacions. Per exemple:

La presidenta

Per tant, sotmetríem a votació la proposició no de llei, amb la transacció a què s’ha arribat.

Els que hi estiguin a favor?

Poden abaixar el braç. / Poden seure.

Els que hi estiguin en contra?

Poden abaixar el braç. / Poden seure.

Abstencions?

Aquesta proposició no de llei ha quedat aprovada per...

Per a les acotacions en les votacions, v. 4.5.5.
4.4. Informació horària


La informació horària, l’escriurem sempre en rodona, al marge i sense parèntesis.4.4.1. Fórmules d’obertura, represa, suspensió i aixecament

Utilitzarem sempre les mateixes fórmules per a donar la informació horària:
  1. La sessió s’obre a...
  2. La sessió es reprèn a...
  3. La sessió, suspesa ahir / suspesa abans-d’ahir / suspesa el dia..., es reprèn a...
  4. La sessió se suspèn a...
  5. La sessió s’aixeca a...
  6. La sessió se suspèn a... i es reprèn a...
Les fórmules horàries (1), (2) i (3), d’obertura i de represa, formen part del text del davantal i, per tant, les posarem tal com s’indica a l’apartat 3.1.

Al final d’una reunió, la sessió es pot suspendre o aixecar. Aleshores deixarem un doble espai després de la darrera intervenció i hi posarem, respectivament, les fórmules horàries (4) o (5).

Quan, durant una reunió, la sessió se suspèn momentàniament, deixarem un doble espai després de la darrera intervenció, posarem la fórmula horària (6) i deixarem un altre doble espai abans de continuar amb la transcripció.
La presidenta

Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...

Se suspèn la sessió.


La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.


La presidenta

Es reprèn la sessió.

Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...

4.4.2. Fórmules horàries

Les fórmules horàries han de ser completament desglossades i han de portar els minuts després de la part del dia. S’empren les hores en punt o els quarts avançats de l’hora. No s’empra el mig quart ni es fan servir les expressions “falten ... minuts per a ...” o “passen ... minuts de ...”. Per exemple:


La sessió, suspesa el dia 14 d’abril, es reprèn a un quart de d’onze del matí i deu minuts.

Si en una mateixa acotació hi entren dues fórmules horàries en què hi ha la mateixa part del dia, no repetirem la part del dia; només la hi posarem el primer cop. Per exemple:

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i dos minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

Si en una sessió l'hora de la suspensió coincideix exactament amb la de la represa, farem servir la fórmula «es reprèn tot seguit». Per exemple:

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i set minuts i es reprèn tot seguit.

Les parts del dia es reparteixen de la manera següent:


matinadamatímigdiatardavesprenit
123456789101112123456789101112

Per tant:


. De les 00.15 a les 04.14 h - matinada

. De les 04.15 a les 11.14 h - matí

. De les 11.15 a les 14.14 h - migdia

. De les 14.15 a les 18.14 h - tarda

. De les 18.15 a les 22.14 h - vespre

. De les 22.15 a les 00.14 h - nit4.5. Acotacions

Emprem les acotacions per a deixar constància de les incidències no enregistrables de les sessions parlamentàries i fer entenedor el text de la transcripció.

Escrivim les acotacions en cursiva i entre parèntesis (els parèntesis, també en cursiva). En general, comencen amb majúscula i, per tant, inclouen el punt dins el parèntesi. Tanmateix, si cal col·locar-les enmig d’un discurs, les escriurem amb minúscules i sense punt final (tret de la Pausa, que sempre s’escriu amb majúscula inicial, perquè no és indicadora de cap fet simultani al discurs).

potser sí que ens agradaria de fer una trobada de..., les que puguin, una mica de representació de diputades dels grups parlamentaris que vinguessin a Vic (veus de fons), o diputats, és veritat...Hi ha cap torn en contra? (Pausa.) Doncs, no havent-hi cap grup que sol·liciti fer un torn en contra...

En les acotacions que facin esment dels oradors, utilitzarem el terme “orador o oradora” quan l’acotació quedi dins el discurs d’aquest, és a dir, un cop introduïda l’entrada de l’intervinent. Per exemple:

El rector de la Universitat de Barcelona

Bon dia, senyores i senyors diputats. Em complau fer-los avui la presentació de [...]

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Començarem amb la projecció d'una sèrie de documents...
Jaume Camps i Rovira

Senyora presidenta, nosaltres, per anunciar el vot a favor i per dir que nosaltres sempre estarem d’acord que un conseller o una consellera vingui a manifestar el seu programa de govern, el seu programa d’actuació..., i que si haguéssim de fer cas de les bravates del Grup Socialistes... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador) ...ni consellera, perquè no valia la pena pel que quedava de legislatura.

En canvi, quan l’acotació sigui prèvia a la introducció de l’entrada, hi posarem el nom complet o el càrrec de la mateixa manera que els reproduiríem o els reproduïm, si escau, en l’entrada. Per exemple:

El president

Fetes les intervencions dels grups, donaríem per acabada aquesta compareixença... (El rector de la Universitat de Barcelona demana per parlar.) Digui, senyor Tugores...

El rector de la Universitat de Barcelona

Disculpi, senyor president, volia encara afegir...

El president

Gràcies, senyor diputat. Per prendre posició en nom de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Fernández Teixidó.

Antoni Fernández i Teixidó

Gràcies... (Remor de veus. Jaume Camps i Rovira intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Senyor Camps, per favor... Té la paraula el senyor Fernández Teixidó.

Hi ha un seguit d’acotacions que ja tenim tipificades i que, per tant, caldrà que siguin emprades sempre de la mateixa manera, tot i que, en funció de les necessitats, en podem crear de noves.
4.5.1. Intervencions


(Adreçant-se a [nom complet / càrrec].) [Si l’orador o oradora s’adreça particularment a un diputat o diputada o conseller o consellera durant la intervenció.]

([Nom complet / càrrec] demana per parlar.) [Si algú fa senyal de voler parlar i el president o presidenta s’hi adreça per demanar-li què vol dir o per donar-li la paraula. En canvi, si el mateix president o presidenta ja esmenta la petició de paraula, l’acotació és innecessària.]
El vicepresident primer

Per què demana la paraula, senyor Vendrell?

Xavier Vendrell i Segura

Sí, senyor president, per claríssimes al·lusions de la diputada del Grup de Convergència...

La presidenta

Passem, doncs... (Àngels Esteller Ruedas demana per parlar.) Digui, senyora Esteller...

Àngels Esteller Ruedas

Senyora presidenta, voldríem demanar votació separada dels punts...


([Nom complet / càrrec] s’aixeca per parlar.) [Només en les sessions plenàries.]

(L’orador/a abaixa el to de veu.) [Expressament com a recurs per a cridar l’atenció de la cambra.]

(L’orador/a en remarca la pronúncia amb [essa sorda / e oberta / vocal neutra.])

(L’orador/a assenyala [nom complet / càrrec].)

(L’orador/a n’assenyala l’escó.)
[Si l’orador o oradora es refereix a algú que és absent tot assenyalant l’escó que té assignat.]

([De l’escó estant,] [nom complet / càrrec] adreça uns mots a [nom complet / càrrec].)

(En el sector del públic [dues/unes quantes...] persones despleguen una pancarta.)

(L’exposició de l’orador/a és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)


(L’orador/a s’aixeca per mostrar / mostra uns gràfics / mapes [sobre...].) [En una sessió de comissió.]

(L’orador/a mostra a la cambra un full en què es reprodueixen [diversos pictogrames...].) [En una sessió de Ple.]

(L’orador/a mostra el full a [nom complet / càrrec].) [Després d’haver-lo mostrat a la cambra en general, i a indicació del president o presidenta, per exemple.]

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.) [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix l’espot: «–Parla sense vergonya, parla amb llibertat, i per començar parla en català. Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno a començar. Parlo sense vergonya i parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno..., torno..., torno a començar. –Dóna corda al català.») [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix un enregistrament sonor. Pausa.)

(Les intervencions corresponents al punt [ordinal] de l’ordre del dia són reproduïdes i transcrites en una pantalla.)
[Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(La intervenció de l'orador/a és reproduïda oralment per un/una intèrpret de la llengua de signes.) [Quan l'orador o oradora s'expressa en la llengua de signes.]

(La cambra, dempeus, canta Els segadors.) [Per exemple, en una sessió constitutiva.]

(La sala serva un minut de silenci. Tot seguit, els alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya interpreten El cant dels ocells.)
4.5.2. Incidències


4.5.2.1. Pauses i silencis
4.5.2.2. Remors i veus
4.5.2.3. Accions
4.5.2.4. Altres moviments
4.5.2.5. Incidències externes


4.5.2.1. Pauses i silencis

(Pausa.) [Si el president/a formula una pregunta a la cambra i, en general, per a indicar les pauses després de preguntes o altres pauses en el discurs. No s’utilitza, però, després de les preguntes del president/a en les votacions, v. 4.3.7.]

(Pausa llarga.) [Si es produeix un silenci prolongat en el transcurs de la sessió sense que hi hagi una suspensió. Per norma, la posarem especialment després que el president anunciï que crida a votar, 4.3.7.]

(La cambra serva un minut de silenci.) [Després d’una necrològica o d’una manifestació de condol o de condemna.]
4.5.2.2. Remors i veus

(Remor de veus.) [Si el que diu l’orador o oradora provoca comentaris de més d’un diputat o diputada, o si en entrar i sortir de la sala hi ha remor i el president o presidenta o el mateix orador o oradora tallen el discurs per demanar silenci.]

(Forta remor de veus.)

(Persisteix la remor de veus.)

Carme Figueras i Siñol

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, aquest, el tema de L’Aliança, desgraciadament, és un tema recurrent. (Remor de veus.) Aquesta va ser una proposició no de llei que vàrem presentar el nostre grup, junt amb altres iniciatives, amb motiu de la intervenció... (persisteix la remor de veus), de la darrera intervenció que hi ha hagut de la mútua per part del Govern de la Generalitat, el dia 14 de març...

La vicepresidenta

Perdoni, senyora diputada... Pregaria als senyors diputats que fessin atenció al que diu la il·lustre diputada que té l’ús de la paraula. (Pausa.) Gràcies. Pot seguir.

(Veus de fons.) [Si algú apunta l’orador o oradora o n’interfereix el discurs.]
El president de la Generalitat

Bé, potser fa quinze dies li hauria contestat d’una altra manera, però ara, com que realment el que sempre val és l’última decisió, l’última decisió és aquesta, senyor Maragall: emprendre en la propera legislatura els tràmits necessaris, etcètera. (Veus de fons.) Perdoni, sí, això... No, no, perdoni, emprendre en la propera legislatura, això és el que diu –que vostès no van votar, evidentment–, però... (Veus de fons.) També, però el que compta no és la part de vostès, sinó la de la majoria del Parlament. (Rialles.)

(Veus de «Sí!») [O el que hi escaigui; per exemple: (Veus d’«Està per veure, això!»)]

(Crits de «Molt bé!» [en un sector de l’hemicicle / de la sala / en el sector del públic.)]

(De l’escó estant, algú [nom complet / càrrec] diu: «...»)
[Si algú que no té la paraula intervé o interromp l’orador o oradora.]
La consellera de Justícia

[...] després, més serens, m’ho expliquen... (Una diputada diu: «No hem perdut la serenitat, eh?, nosaltres.») Molt bé, doncs, després en parlarem.

([Nom complet / càrrec] increpa [nom complet / càrrec].)

([Nom complet / càrrec] profereix crits de «...».)

(Diverses veus increpen l’orador/a.)

(S’esdevé un intercanvi de mots entre alguns diputats.)

(Uns diputats fan unes observacions de dissentiment.)

([Nom complet / càrrec] fa el so de tocar l’ase.)

(Remor de passes.)
4.5.2.3. Accions


(Rialles [en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic].)

(Fortes rialles.)

(L’orador/a riu.)
[Si només és ell o ella qui riu.]

(Algú pica de mans.)

(Aplaudiments [en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic].)

(Aplaudiments [forts i] perllongats.)

([Alguns] aplaudiments.)

(Xiulets [en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic].)

(Esbroncada en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic.)

(Alguns diputats piquen de peus.)

(Alguns diputats donen cops de puny damunt la taula.)

(L’orador/a pica amb el puny a la tribuna.)

([Nom complet / càrrec] nega amb el dit.)

([Nom complet / càrrec] fa gestos d’aprovació / fa gestos de desaprovació.)

(L’orador/a estossega.)
[Si això provoca una reacció en el mateix orador o oradora o en els que l’escolten.]
4.5.2.4. Altres moviments


([Nom complet / càrrec] entra al [s’absenta del] Saló de Sessions / a la sala.) [Si des la tribuna s’hi fa referència o si aquest fet provoca reaccions en algun sector.]

([Nom complet / càrrec] abandona el Saló de Sessions / la sala.) [Per exemple, com a acció de protesta.]

(La cambra es posa dempeus.) [Si escau, durant la lectura d’un text commemoratiu o de condemna.]

(L’anomenat/da [Els anomenats/des] ocupa [ocupen] el seu [llurs] lloc[s].) [Si s’elegeixen membres de la mesa.]
4.5.2.5. Incidències externes


(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

(S’encén el llum que avisa que s’exhaureix / que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

(Se sent un telèfon mòbil.)
4.5.3. No-transcripció

(L’orador/a demana que no es transcrigui/n una part / uns mots de la seva intervenció. El president/a hi accedeix.)

(Les paraules següents no consten a sol·licitud expressa de l’orador/a.)

(Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.)
[v. 4.3.6]
4.5.4. No-enregistrament


(L’orador/a comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers mots.) [Si l’orador o oradora comença a parlar sense haver pitjat el botó del micròfon.]

(L’orador/a continua parlant sense fer ús del micròfon.) [Si l’orador o oradora ha tancat el micròfon abans d'acabar la intervenció.]

([Nom complet / càrrec] intervé sense fer ús del micròfon.) [Si l’orador o oradora fa tota una intervenció sense haver pitjat el botó del micròfon.]

(L’orador/a pronuncia uns mots inaudibles.) [Si l’orador o oradora s’aparta del micròfon i això fa que no s’entenguin bé les paraules pronunciades.]

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada [part de] la intervenció / no han quedat enregistrats els primers / els darrers / alguns mots de la intervenció de l’orador/a.) [Si, per motius aliens a l’orador o oradora, no s’ha enregistrat la seva intervenció o part de la seva intervenció.]

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada l'aprovació de les sol·licituds de compareixença amb els números de tramitació ... / una modificació de l'ordre del dia que consisteix en l'addició / la posposició de les compareixences amb els números de tramitació ...) [Si s'ha pres un acord que no ha quedat enregistrat.]

(Atès que per raons tècniques no han quedat enregistrades les intervencions corresponents a aquesta sessió, tot seguit se'n reprodueixen els acords.) [Si no s'ha enregistrat la sessió. Exemple: DSPC-C 287/08.]

(El president/a dóna la paraula a [nom complet / càrrec].) [Si el president o presidenta no intervé per donar la paraula a l’orador o oradora, o la hi dóna amb un senyal.]

([Nom complet / càrrec] renuncia a fer ús de la paraula.) [Si el president o presidenta li dóna la paraula però l’al·ludit o al·ludida, sense fer ús del micròfon, declina l’oferiment.]

(El president/a retira l’ús del micròfon a l’orador/a i aquest/a continua parlant uns moments.) [Si prèviament el president o presidenta li ha comunicat que no té la paraula.]4.5.5. Votacions


4.5.5.1. Secreta
4.5.5.2. Pública per crida
4.5.5.3. Incidències


4.5.5.1. Secreta

(El secretari/ària [...] crida per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llur papereta a l’urna.)

(El secretari/ària [...] crida per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llurs paperetes a les urnes.)
[Si es tracta de votacions simultànies, amb més d’una urna.]

(El secretari/ària [...] crida per ordre alfabètic els membres del Govern perquè votin.)

(El secretari/ària [...] crida, un per un, els membres de la Mesa perquè votin.)

(El secretari/ària segon/a i, després, el secretari/ària tercer/a criden per ordre alfabètic els diputats perquè votin.)

(El secretari/ària [...] crida per grups parlamentaris els diputats perquè votin.)

(Es procedeix a l’escrutini.)

Elecció
del secretari/ària quart/a de la Mesa
El primer punt de l’ordre del dia és l’elecció del secretari o secretària quart/quarta de la Mesa d’aquest Parlament. A conseqüència de la dimissió de la secretària quarta de la Mesa del Parlament, correspon l’elecció d’un nou secretari o secretària. D’acord amb l’article 32.3, l’elecció es farà mitjançant paperetes, en què s’escriurà un sol nom, i sortirà elegit el que obtingui més nombre de vots. D’acord amb l’article 81 del Reglament, un secretari anomenarà les senyores diputades i els senyors diputats per ordre alfabètic perquè dipositin llur papereta en l’urna. Procedirem a la lectura del nom dels diputats perquè aquests puguin exercir el sufragi. Senyor secretari primer de la Mesa, comenci la lectura dels noms, i que els diputats s’acostin a l’urna amb la seva papereta.

El secretari primer

Sí, gràcies, senyor president. Observar també, si m’ho permet el senyor president, que el sol nom ha de ser del mateix Grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds, ja que és l’únic que el pot substituir. Per tant, qualsevol nom d’un altre grup no serà vàlid.

(El secretari primer i, després, el secretari segon criden per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llur papereta a l’urna.)

(El secretari segon crida per ordre alfabètic els membres del Govern perquè votin.)

(El secretari segon crida, un per un, els membres de la Mesa perquè votin.)


El president

Moltes gràcies.

Iniciem l’escrutini. Prego als secretaris que prestin atenció als vots que es van donant. Comencem.

(Es procedeix a l’escrutini.)

El president

El resultat de la votació ha sigut el següent: el senyor Roc Fuentes, 87 vots, 3 vots en blanc i 1 vot nul.

Queda, per tant, elegit secretari quart de la Mesa del Parlament el senyor Roc Fuentes, al qual prego que ocupi el seu lloc en aquesta Mesa, en aquesta presidència.

(Aplaudiments. L’anomenat ocupa el seu lloc.)
4.5.5.2. Pública per crida

(El president/a / el vicepresident/a primer/a / segon/a treu una bola amb el número del diputat pel qual ha de començar la votació nominal.)

(Es procedeix al recompte.)


El president

Es reprèn la sessió.


Debat
del programa i votació d’investidura del M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (tram. 201- 00001/08) (continuació)
D’acord amb l’article 119 del Reglament de la cambra i amb el que s’ha convingut amb els portaveus...

[...]

Finalitzades les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris, es procedeix ara a la votació.

[...]

D’acord amb els articles 79 i 80, la votació serà pública per crida. Es votarà per ordre alfabètic de cognoms de les senyores diputades i dels senyors diputats, i s’iniciarà l’ordre pel número corresponent a una bola numerada extreta a l’atzar, que pregaré a la senyora vicepresidenta segona que ho faci. La secretària primera i el secretari quart llegiran, a partir d’aquest número, tota la llista dels senyors diputats. I prego als secreta-ris segon i tercer que ajudin al recompte juntament amb els lletrats.

Els senyors diputats respondran «sí», «no» o declararan que s’abstenen. Els membres del Consell Executiu que siguin diputats i la Mesa votaran al final.

(La vicepresidenta segona treu una bola amb el número del diputat pel qual ha de començar la votació nominal.)

La vicepresidenta segona

Número 92, senyor president.

El president

El número 92 correspon al diputat senyor Joan Maria Roig i Grau. Prego que, a partir d’aquest nom, la senyora secretària primera vagi cridant a la votació.

La secretària primera

Joan Maria Roig i Grau: «Sí.»

Joan Roma i Cunill: «No.»

[...]

El president

Algun senyor diputat no ha sigut cridat a votació? (Pausa.)

Passem, per tant, al recompte de vots.

(Es procedeix al recompte.)

El resultat de la votació ha sigut el següent...
4.5.5.3. Incidències

(Diputats de diversos sectors de l’hemicicle no s’alcen en cap de les tres crides a votació. / Els diputats d’un sector [de dos sectors] de l’hemicicle no s’alcen en cap de les tres crides a votació.) [Si no participen expressament en la votació com a senyal de protesta.]

([Nom complet / càrrec], que ha votat a favor, roman dempeus.)

([Nom complet / càrrec] s’asseu.)

El president

Vots en contra?

(Carles Pellicer i Punyed, que ha votat a favor, roman dempeus.) El senyor Pellicer trenca la disciplina de vot? (Rialles. Carles Pellicer i Punyed s’asseu.)

Abstencions?

(El punt [ordinal] de l’ordre del dia és aprovat / rebutjat per ... vots a favor, ... en contra i ... abstencions / per unanimitat.) [Si el president/a es descuida de donar el resultat d’una votació.]

(El/La [genèric del punt] és aprovat/da per assentiment. Hi són presents [nombre en xifres] diputats.) [Excepcionalment, en una votació per assentiment, si cal que quedi constància del nombre de diputats presents a la cambra en el moment de votar.]
El president

Bon dia. Comencem.

Designació
dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 271-00013/07)
El primer punt de l’ordre del dia és la designació dels diputats i diputades que han de defensar davant del Congrés dels Diputats la Proposta de reforma de l’Estatut.

De conformitat amb l’article 140.3 del Reglament del Parlament, prèviament cal establir el nombre de diputats a designar. Els portaveus proposen que siguin tres. Aquest nombre s’ha d’acordar per majoria absoluta. Els proposo que ho fem per assentiment, atès que, servat el quòrum, supera amb escreix aquesta majoria absoluta.

Podem aprovar-ho per assentiment? (Pausa.)

Aprovem, doncs, que siguin tres.

Els diputats i diputada proposats per defensar l’esmentada proposició de llei són la il·lustre senyora Manuela de Madre i Ortega, l’honorable senyor Artur Mas i Gavarró, i l’honorable senyor Josep-Lluís Carod-Rovira.

D’acord amb la Norma supletòria de l’article 81.1 del Reglament, la votació pot ser per assentiment, o electrònica i secreta. Els proposo fer-la per assentiment. (Pausa.) Podem, doncs, fer-la així.

(La designació és aprovada per assentiment. Hi són presents 103 diputats.)

Es consideren, doncs, designats, no havent-hi cap objecció, els diputats i la diputada esmentats.
4.6. Traducció d'intervencions

Si un orador fa una intervenció en una llengua diferent de les oficials, posem el text en rodona i, un cop acabada la intervenció, en fem la traducció, que posem en cursiva, davant la qual posem l'acotació, entre parèntesis i en paràgraf a part, Traducció. Per exemple:
El ministre delegat del Quebec en Assumptes Intergovernamentals Canadencs i Assumptes Autòctons (Benoît Pelletier)

Bon dia. M'agradaria molt parlar català, però el francès és la meva llengua. J'espère que vous avez compris.

Merci de m'accueillir, madame la présidente, chers collègues députés. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, qui font parti doncs de ma délégation: madame Michelle Bussières [...]

(Traducció.)

Espero que m'hagin entès.

Gràcies per haver-me acollit, senyora presidenta, benvolguts col·legues diputats. Permetin-me que els presenti les persones que avui m'acompanyen, que formen part de la meva delegació: la senyora Michelle Bussières [...]4.7. Notes a peu de pàgina


Si cal fer una nota a peu de pàgina, farem servir un asterisc com a crida. El text de la nota, l’escriurem en rodona.
La presidenta

Es reprèn la sessió.

Sessió informativa
amb la consellera de Sanitat i Seguretat Social per a informar del Pla de xoc de la infermeria en l’àmbit de l’atenció primària (tram. 355- 00041/07)*
L’últim punt de l’ordre del dia d’avui era la sessió informativa de la Comissió de Política Social amb l’honorable consellera de Salut, senyora Marina Geli, per informar-los del Pla de xoc de la infermeria en l’àmbit de l’atenció primària.
_______________

* Vegeu el Decret 303/2004, del 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social, pel qual passa a denominar-se Departament de Salut.4.8. Notes de rectificació


Les notes de rectificació han d’anar al final de la darrera pàgina del text de la transcripció, amb el títol en negreta “Nota de rectificació”, el text de la redacció en rodona i els mots rectificats en rodona i entre cometes.

Si la rectificació és a petició de l’orador/a, cal fer-ho constar en la nota corresponent. Per exemple:
Nota de rectificació

Josep Bargalló Valls (ERC) comunica la rectificació següent:

Al DSPC-P 52, del 16 de maig de 2001, a la pàgina 24, segona columna, trenta-unena línia:

On diu «no tingui uns assessors jurídics com per fer» ha de dir «no presenti».

Si la rectificació és de la mateixa redacció del DSPC, només cal ressenyar-la. Per exemple:
Nota de rectificació

Al DSPC-P 59, del 12 de novembre de 1997, a les pàgines 3916, segona columna, sisena línia, i 3917, segona columna, quarta línia:

On diu «Joaquim Ferrer i Roca» ha de dir «Ferran Pont i Puntigam».

Nota de rectificació

Al DSPC-P 35, del 18 de desembre de 1996, a la pàgina 2217, sisena línia:

On diu «tram. 310-00160/05» ha de dir «tram. 310-00141/05».

Al DSPC-P 37, del 5 de febrer de 1997, a la pàgina 2357, primera línia:

On diu «tram. 310-00169/05» ha de dir «tram. 310-00165/05».

Al DSPC-P 37, del 5 de febrer de 1997, a la pàgina 2357, trenta-setena línia:

On diu «tram. 271-00005/05» ha de dir «tram. 270-00005/05».
5. Sumari


Automàticament es genera un sumari amb els enunciats, per ordre de substanciació, de tots els punts, tant si tenen número de tramitació com si no en tenen, amb totes les dades que hàgim fet constar en l’enunciat del text: nom i número de la tramitació, si és continuació d’un debat anterior, si ha estat retirada o ha decaigut, i si és una presa en consideració.

La part de l’enunciat que indica el tipus de tramitació va en negreta i la resta del text a sota en rodona, a continuació del qual hi haurà el número de pàgina. Tot el text ha d'anar centrat.


Composició
de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (tram. 410-00002/08) p.

Control de compliment
de la Moció 8/VIII, sobre mesures relatives al Cos de Mossos d'Esquadra (tram. 390-00008/08) p.

Debat
general sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya (tram. 255-00001/06) p.

Diputats
interventors per al període pressupostari del 2008 (tram. 231-00002/08) p.

Escrit
de petició relatiu a un conflicte en una comunitat de propietaris (tram. 125-00050/08) p.

Interpel·lació
al Govern sobre la política de recerca (tram. 300-00754/06) p.

Manifestació
de condol per la mort de l’exdiputat Joan Codina i Torres p.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política educativa, especialment pel que fa al desplegament de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació (tram. 302-00331/06) p.

Pregunta
al Govern sobre les actuacions del Govern davant la crisi del sector tèxtil i de la confecció (tram. 310-00443/06) p.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre com preveu el Govern encarar l’actual situació política a Catalunya (tram. 317-00605/06) p.

Projecte
de pressupost del Parlament per al 2009 (tram. 230-00004/08) p.

Proposició de llei
d’establiment d’un ajut anual a les pensions no contributives i assistencials i a les pensions contributives inferiors al salari mínim interprofessional (presa en consideració) (tram. 202-00181/06) p.

Proposició no de llei
sobre la facilitació del desplaçament i l’accés al Centre d’Atenció Primària de Torredembarra (Tarragonès) als habitants de diversos pobles del Tarragonès que hi són adscrits (tram. 250-02186/06) (retirada) p.

Proposta de resolució
sobre el dret humà a la pau (tram. 250-01421/08) p.

Sessió informativa
amb el conseller de Medi Ambient per a informar sobre el contingut de l’estudi «Ebre-Roine: una alternativa viable» (tram. 355-00218/06) p.

Sol·licitud de compareixença
del conseller de Sanitat i Seguretat Social perquè informi sobre les diferències entre les dades del Departament de Sanitat i Seguretat Social i les de l’informe del Defensor del Pueblo referents a les llistes d’espera (tram. 356-00597/06) p.

Sol·licitud de sessió informativa
perquè el conseller primer informi sobre l'orientació de la política exterior de la Generalitat (tram. 354-00001/07) p.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença
amb el conseller d'Economia i Finances sobre les modificacions del Pla de l'energia 2006-2015 (tram. 354-00297/08) i del secretari general d'Economia i Finances perquè informi sobre l'emissió de deute públic (tram. 356-00508/08) p.

Si hi ha dues sessions el mateix dia, ha de quedar especificat al sumari, de la manera següent:
Sessió núm. 76

Situació
de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats (tram. 234-00017/06) p.

_________


Sessió núm. 77.1

Proposició de llei
de modificació de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (presa en consideració) (tram. 202-00159/06) p.

Proposta de resolució
per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (presa en consideració) (tram. 270-00002/06) p.
6. Documentació de suport per a l’exposició

En les compareixences i sessions informatives de les comissions, els oradors fan servir de vegades xarts, és a dir, suports físics com ara diapositives, transparències o documents informàtics, durant les seves presentacions o exposicions. Aquesta documentació es pot consultar a l’expedient de la comissió. Cal posar l’acotació corresponent en el moment que l’orador o oradora comenci la intervenció o al·ludeixi al suport físic de què se serveix en la intervenció:

El conseller de Treball i Indústria

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, volíem, després que el Govern aprovés el Pla de prevenció de riscos laborals per al període de 2005-2008, fer una presentació per poder debatre amb tots vostès els criteris que inspiren i els continguts d’aquest Pla de prevenció de riscos laborals del 2005-2008.

(L'exposició de l'orador és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

La prevenció de riscos laborals ha estat sempre una de les prioritats d’aquest Govern, no tan sols amb el pacte que va donar lloc a aquest Govern...7. Casos especials

7.1. Junta de Portaveus
7.2. Sessió constitutiva del Ple
7.3. Sessió d’investidura
7.4. Projecte de llei de pressupostos
7.5. Sindicatura de Comptes
7.6. Síndic de Greuges
7.7. Actes específics


7.1. Junta de Portaveus

Si la Junta de Portaveus té una sessió extraordinària que ha d’ésser transcrita, la portada d’aquest diari ha de contenir únicament les dades següents:
Junta de Portaveus
VI legislatura / Tercer període


Reunió extraordinària de la Junta de Portaveus del dia 22 de setembre del 2000

El davantal que cal elaborar per a les sessions extraordinàries de la Junta de Portaveus que han d’ésser transcrites segueix l’esquema següent:
La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa i del portaveu i el portaveu adjunt del G. P. de Convergència i Unió, Ramon Camp i Batalla i Josep Enric Millo i Rocher; del portaveu i el portaveu adjunt del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Joaquim Nadal i Farreras i Miquel Iceta i Llorens; del president, la portaveu i el portaveu adjunt del G. P. Popular, Alberto Fernández Díaz, Dolors Nadal i Aymerich i Daniel Sirera i Bellés; del president i el portaveu del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira i Josep Huguet i Biosca, i del president i el portaveu del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds, Rafael Ribó i Massó i Joan Boada Masoliver. Assisteixen la Junta de Portaveus l’oficiala major i el cap del Gabinet de Presidència.

També hi assisteixen, en representació del Govern, el conseller en cap, Artur Mas i Gavarró, i el conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep M. Pelegrí i Aixut, acompanyats de la directora general de Relacions amb el Parlament, Núria Ramon i Garcia.

El davantal d’aquests diaris extraordinaris no conté el bloc amb les dades de l’ordre del dia.7.2. Sessió constitutiva del Ple

– Exemple d’una sessió constitutiva


Ple del Parlament

PRESIDÈNCIA D’EDAT DE L’IL·LUSTRE
SR. JOSEP M. BALCELLS GENÉ

PRESIDÈNCIA DEL MOLT HONORABLE
SR. ERNEST BENACH I PASCUAL


Sessió núm. 1, de constitució
________

S U M A R I

Constitució
del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament (tram. 396-00001/08 i 398-00001/08) p.


________

SESSIÓ NÚM. 1

La sessió s'obre a dos quarts d’onze del matí i nou minuts. Presideix el president de la Mesa d’Edat, acompanyat del secretari i la secretària de la Mesa d’Edat, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat major.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Elecció dels membres de la Mesa del Parlament.


La secretària general (Imma Folchi i Bonafonte)

Bon dia a tothom, i siguin benvinguts al Parlament de Catalunya.

Constitució
del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament (tram. 396- 00001/08 i 398-00001/08)
Com és preceptiu, d’acord amb l’article 1 del Reglament de la cambra, aquesta sessió s’ha d’iniciar amb la lectura del Decret 415, de 10 de novembre de 2006, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya.

«Realitzades les eleccions al Parlament de Catalunya el proppassat dia 1 de novembre i atès que les corresponents juntes electorals provincials han proclamat els resultats d'aquest procés electoral, de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, decreto:

»Article 1. Convocar a la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya els diputats i les diputades electes que han estat proclamats per les juntes electorals provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el resultat de les eleccions realitzades el dia 1 de novembre de 2006.

»Article 2. La sessió constitutiva tindrà lloc el dia 17 de novembre de 2006, a les 10.30 hores, al Palau del Parlament.

»Disposició final. Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

»Barcelona, 10 de novembre de 2006. Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya.»

Il·lustres diputades i diputats del poble de Catalunya, el nostre Reglament, en l’article 2, estableix que la sessió constitutiva ha de ser presidida inicialment pel diputat electe de més edat d’entre els presents, assistit dels dos diputats més joves, en qualitat de secretaris. Segons les dades lliurades al Parlament, consta que el senyor Josep Maria Balcells Gené, nascut el 27 de novembre de 1940, és el diputat de més edat d’entre els presents, i li correspon de presidir la sessió. Comptarà amb la col·laboració dels dos diputats més joves, que són el senyor Albert Rivera Díaz, nascut el 15 de novembre de 1979, i la senyora Laia Ortiz Castellví, nascuda el 26 d’abril de 1979.

Si algú considera que té un millor dret, ho haurà d’advertir ara. En cas contrari, el Parlament espera i el Reglament els encomana que componguin la Mesa d’Edat per tal d’obrir la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya en la seva vuitena legislatura.

Els prego, doncs, que vulguin ocupar els seus llocs en la presidència.

Mentrestant, i com a secretària general del Parlament, els vull desitjar a tots i a totes els millors encerts en l’exercici de la funció representativa i de servei a tot el poble de Catalunya.

(Pausa.)

El president de la Mesa d’Edat (Josep Maria Balcells Gené)

D’acord amb l’article 2.2 del Reglament del Parlament, declaro oberta aquesta sessió constitutiva.

Molt honorable president de la Generalitat, honorables conselleres i consellers, il·lustres diputades i diputats, autoritats que ens acompanyen, senyores i senyors assistents, personal del Parlament. Deixin-me que [...]

De conformitat amb l’article 2.2 del Reglament procedirem ara a la lectura de la relació dels membres electes. Prego a la secretària de la Mesa d’Edat, senyora Laia Ortiz i Castellví..., no, primer el senyor Albert Rivera..., que iniciï la lectura de la relació dels membres electes.

El secretari de la Mesa d’Edat (Albert Rivera Díaz)

«La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el dia 7 de novembre de 2006, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció de Barcelona les senyores i els senyors següents:

»Convergència i Unió:

»Artur Mas i Gavarró

Núria de Gispert i Català

Felip Puig i Godes [...]

Benet Maimí i Pou.

»Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi:

»José Montilla i Aguilera

Antoni Castells i Oliveres

Manuela de Madre Ortega [...]

Antonio Robles Almeida.»

El president de la Mesa d’Edat

Prego ara a la secretària de la Mesa d’Edat, senyora Laia Ortiz i Castellví, que continuï la lectura de la relació de diputats i diputades electes.

La secretària de la Mesa d’Edat (Laia Ortiz Castellví)

«Per la circumscripció de Girona:

»La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el dia 9 de novembre de 2006, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció de Girona les senyores i els senyors següents:

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi:

»Joaquim Nadal i Farreras

Marina Geli i Fàbrega

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Esteve Pujol i Badà.

»Per Convergència i Unió:

»Eudald Casadesús i Barceló

Elena Ribera Garijo

Santi Vila i Vicente [...]»

El president de la Mesa d’Edat

Aquesta presidència fa constar que tots els membres del Parlament han complert els requisits que estableix l’article 16 del Reglament per accedir al ple exercici de la condició de parlamentari o parlamentària.

Procedirem ara a l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament.

D’acord amb l’article 35.2 del Reglament, les votacions per a l’elecció d’aquests càrrecs es fan per mitjà de paperetes que hauran de lliurar a la Mesa d’Edat perquè siguin dipositades a l’urna preparada per a aquesta finalitat.

La primera elecció que correspon fer és la del president del Parlament. D’acord amb l’article 36 del Reglament. Per fer aquesta elecció cada diputat o diputada ha d’escriure un sol nom a la papereta, i surt elegit qui obté el vot de la majoria absoluta.

Es consideraran nul·les les paperetes il·legibles i les que contenen un nombre de vots superior al requerit o noms relatius a persones que no són membres del Parlament.

Les paperetes sense cap indicació escrita es consideraran vots en blanc.

Els membres del Govern que siguin parlamentaris i la Mesa d’Edat votaran al final.

Prego al secretari, senyor Albert Rivera, que iniciï la crida dels diputats.

(D’acord amb l’article 90.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Molt bé, acabada la votació, procedirem a fer l’escrutini per saber qui ha estat elegit president d’aquesta cambra.

(Es procedeix a l’escrutini.)

Això és tot. Passem al recompte i donem immediatament els resultats de la votació.

(Es procedeix al recompte.)

Acabat, doncs, el recompte, el resultat és el següent: el senyor Ernest Benach i Pascual, 70 vots; la senyora Núria de Gispert i Català, 48 vots; la diputada Dolors Montserrat, 14 vots; el diputat José Domingo, 3 vots. Per tant, ha estat elegit per majoria absoluta president del Parlament el senyor Ernest Benach i Pascual.

(Aplaudiments perllongats.)

Enhorabona, senyor Benach.

Prego ara al secretari, senyor Albert Rivera, que iniciï novament la crida dels diputats.

Prosseguirem ara amb la votació per a l’elecció dels dos vicepresidents. D’acord amb l’article 36.2 del Reglament cada diputat o diputada ha d’escriure un sol nom a la papereta i surten elegits els qui per ordre correlatiu obtenen una majoria de vots.

Prego ara al secretari, senyor Albert Rivera, que iniciï novament la crida dels diputats.

(D’acord amb l’article 90.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Acabades les votacions, procedim ja a l’escrutini.

(Es procedeix a l’escrutini.)

Fins aquí l’escrutini. Anem a fer el recompte per donar els resultats.

(Es procedeix al recompte.)

El resultat de l’escrutini és el següent: el diputat Higini Clotas, 71 vots; Ramon Camp, 47; José Domingo, 2; Antoni Castellà, 1, i en blanc, 14.

(Aplaudiments.)

Farem ara la votació per a l’elecció dels quatre secretaris. D’acord amb l’article 36.3 del Reglament, per a l’elecció dels secretaris s’ha d’escriure també un sol nom a la papereta, i surten elegits per ordre de vots els quatre que n’obtenen més.

Prego al secretari, senyor Albert Rivera, que iniciï la crida dels diputats. Ho farem amb la mateixa lleugeresa i agilitat amb què ho hem fet fins ara. És la darrera votació.

(D’acord amb l’article 90.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Darrera votació, darrer escrutini. Procedim a l’escrutini de l’elecció dels quatre secretaris.

(Es procedeix a l’escrutini.)

Passarem tot seguit al recompte dels vots.

(Es procedeix al recompte.)

Aquest és el resultat de la votació: la diputada Lídia Santos, 52 vots; el diputat Jordi Miralles, 18; Antoni Castellà, 48; Rafael Luna, 13, i José Domingo, 3.

Per tant, la primera secretària de la Mesa és la diputada Lídia Santos, amb 52 vots, el segon secretari de la Mesa és Antoni Castellà, amb 48, el tercer secretari és Jordi Miralles, amb 18, i el quart secretari de la Mesa, el diputat Rafael Luna, amb 13 vots.

(Aplaudiments perllongats.)

Bé, finalitzades les eleccions, convido els que han estat elegits president, vicepresidents i secretaris que pugin i ocupin els seus llocs.

(Aplaudiments perllongats. Els membres de la Mesa del Parlament ocupen llurs llocs.)

El president del Parlament (Ernest Benach i Pascual)

Molt honorable senyor president de Catalunya, honorables conselleres i consellers, il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, digníssimes autoritats, senyores i senyors, Catalunya i la llibertat són la mateixa cosa, i jo estic orgullós de treballar per Catalunya i per la llibertat. Iniciem avui la vuitena legislatura des del restabliment de la democràcia. Asseguts en aquests escons hi ha cent trenta-cinc diputats i diputades que tindran la immensa responsabilitat de contribuir a la millora del benestar i la llibertat dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país.

[...]

De nou, amb la solemnitat dels moments històrics, declaro constituït el Parlament de Catalunya en aquesta vuitena legislatura.

He començat aquest discurs amb una cita del president Lluís Companys: «Catalunya i la llibertat són la mateixa cosa.» Doncs, justament per això, perquè són la mateixa cosa, permetin-me acabar aquest discurs tal com ho vaig fer ara fa tres anys: visca Catalunya lliure!

Els convido a cantar el nostre himne nacional.

(La cambra, dempeus, canta Els segadors.)

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i catorze minuts.
7.3. Sessió d’investidura


– Exemple de sessió d’investidura

SESSIÓ NÚM. 2.1

La sessió s'obre a les onze del matí i tres minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, la lletrada Esther Andreu i Fornós i el lletrat Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Debat del programa i votació d’investidura del diputat José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (tram. 201-00001/08).

El president

Comença la sessió.

Expressió
de reconeixença al M. H. Sr. Pasqual Maragall i Mira
Abans d’entrar pròpiament en l’únic punt de l’ordre del dia, voldria adreçar unes paraules de reconeixement, agraïment i afecte al molt honorable Pasqual Maragall i Mira, el cent vint-i-setè president de la Generalitat de Catalunya.

La política és la gestió del present, però sempre des de la coneixença del passat i la projecció cap al futur. El president Maragall mai ha renunciat a imaginar el futur, a assenyalar-nos camins, que compartirem o no, que seran, o no, reeixits, però que ja formen part del seu llegat a Catalunya, i només el pas del temps permetrà comprovar fins a quin punt els hem seguit i fins a on ens podran portar. La història jutjarà la seva presidència, no ens correspon ara valorar-la.

Tanmateix, sí que voldria fer esment del respecte institucional demostrat i de la seva capacitat per plantejar escenaris alternatius, de la seva tenacitat per mirar de fer possible allò que una certa prudència, de vegades, fa impossible.

President Maragall, gràcies per tot el que heu fet pel nostre país.

Debat
del programa i votació d’investidura del diputat José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (tram. 201-00001/08)
L’únic punt de l’ordre del dia és el debat del programa i votació d’investidura del diputat excel·lentíssim senyor José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 127 del Reglament del Parlament de Catalunya, el debat d’investidura ha de començar amb la lectura de la resolució del president del Parlament en la qual es proposa un candidat a la presidència.

Prego a la secretària primera que doni lectura a aquesta resolució.

La secretària primera

«D’acord amb l’article 50 de la Llei 3/82, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, i consultats els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat excel·lentíssim senyor José Montilla Aguilera com a candidat a la presidència de la Generalitat.

»El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach i Pascual.

»Palau del Parlament, 21 de novembre de 2006.»

El president

El candidat proposat, senyor José Montilla Aguilera, té la paraula.

El candidat a la presidència de la Generalitat (José Montilla Aguilera)

Moltes gràcies, molt honorable senyor president del Parlament. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyores i senyors diputats, amb el debat que encetem avui Catalunya obre una nova etapa. Demà, els diputats i diputades presents en aquest hemicicle, legítims representants del poble de Catalunya, han de decidir qui serà el proper president de la Generalitat.

Amb el suport de tres grups parlamentaris formats per setanta diputats i diputades, presento la meva candidatura a la presidència de la Generalitat de Catalunya conscient de la responsabilitat que suposa.

Afronto aquest repte amb una gran il·lusió, amb l’emoció de qui vol entomar la màxima responsabilitat política al servei del seu país. [...]

Hi ha una passió dins meu: la passió del servei públic. Sempre ho he fet, és la meva identitat bàsica: servei, compromís, esforç, lluita i confiança. Sóc discret, però transparent; no crido, però sé dirigir; no gesticulo, però sabré gestionar; no faig rialles, certament, però sóc feliç de poder servir el meu país; sóc reservat, sí, però estic segur, convençut i decidit a fer honor a la trajectòria moral i política del fil roig del catalanisme polític i dels compromisos cívics que van marcar Macià, Companys, Irla, Tarradellas, Pujol i Maragall. Són per mi els meus mestres i referents. Respecto i admiro l’experiència i la història, però no visc condicionat pel passat. Ara és l’hora de la Catalunya del present i del futur.

Visca Catalunya!

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.)

El president

Senyores diputades, senyors diputats, la sessió es reprendrà demà a les deu en punt del matí.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i vuit minuts.
________

SESSIÓ NÚM. 2.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les deu del matí i sis minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.


El president

Es reprèn la sessió.

Debat
del programa i votació d’investidura del diputat José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (tram. 201-00001/08) (continuació)
D’acord amb l’article 127 del Reglament de la cambra i amb el que s’ha convingut amb els portaveus, el debat tindrà lloc de la següent manera.

Un representant de cada grup parlamentari pot intervenir durant trenta minuts. L’ordre en què intervindran els grups serà de major a menor; el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi ho farà al final. El candidat pot fer ús de la paraula tantes vegades com ho demani, sense limitació de temps. Quan el candidat respondrà individualment a un dels diputats que haurà intervingut, aquest tindrà dret a una rèplica d’un temps igual a l’emprat pel candidat. Si hi ha resposta a les rèpliques, que també serà sense limitació de temps, el grup pot contrareplicar durant cinc minuts.

Tal com es va acordar amb els representants dels grups parlamentaris, la votació per a la investidura del candidat a la presidència de la Generalitat no es farà abans de les sis de la tarda. Si no se suscita cap objecció, aquesta votació serà pública per crida, d’acord amb l’article 89 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Té la paraula l’honorable senyor Artur Mas i Gavarró, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Artur Mas i Gavarró

Senyor president del Parlament, membres del Govern, senyores i senyors diputats, senyor candidat, en primer lloc m’agradaria, que em sembla que és el que correspon en una sessió plenària d’aquestes característiques, poder felicitar tots els membres de la cambra, totes les diputades i tots els diputats, per la seva molt recent elecció com a membres del Parlament de Catalunya, i felicitar-los i felicitar-nos perquè tots plegats som part d’una part de la voluntat del poble de Catalunya i de la sobirania del poble català. [...]

Doncs bé, jo li agraeixo, al president Maragall, que en un punt, diguem-ne, de tramesa important sobre el nou text estatutari, en aquesta portada, en lloc de posar-hi coses de l’edifici –que n’hi podia haver posat moltes, des dels drets i deures fins a les competències, fins al finançament, fins a la projecció exterior, tot el que vostès vulguin–, el president Maragall aquí hi ha posat: «Catalunya és una nació.» Una nació que té ambició i que no vol quedar aturada en aquest discurs que vostè ahir ens va fer.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Té la paraula l’excel·lentíssim senyor José Montilla per a respondre al president del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

El candidat a la presidència de la Generalitat (José Montilla Aguilera)

Gràcies, molt honorable president del Parlament. President de la Generalitat, molt honorable president de la Generalitat, senyores i senyors diputats..., senyor Mas, li agraeixo la seva felicitació.

Vostè ha fet referència que els catalans i catalanes tenien el dret a conèixer abans de les eleccions, abans del dia de les eleccions, les opcions respecte a la política d’aliances de les formacions polítiques. [...]

El president

Se suspèn la sessió, que reprendrem aquesta tarda a dos quarts de cinc.
________

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i set minuts i es reprèn a dos quarts de cinc de la tarda i quatre minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat major.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.

El president

Es reprèn la sessió.

Iniciem la sessió amb les intervencions de la resta dels grups parlamentaris. Els recordo que la votació es farà en acabar el debat, i no abans de les sis de la tarda.

Té la paraula l’honorable senyor Joan Saura, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Joan Saura Laporta

Molt honorable president del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, senyores i senyors diputats, senyor Montilla, candidat a la presidència de la Generalitat, vull començar dient que l’1 de novembre la societat catalana ha fet una opció clara a favor de donar continuïtat al procés de canvi iniciat ara fa tres anys[...]

El president

Doncs cridarem a votació.

(Pausa llarga.)

Finalitzades les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris, procedirem a la votació. D’acord amb l’article 51 de la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu, i l’article 128.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, perquè resulti investit el candidat ha d’obtenir els vots de la majoria absoluta. Aquesta elecció comporta, alhora, l’aprovació del programa de govern.

D’acord amb l’article 89 del Reglament, la votació és pública i per crida. Votarem per ordre alfabètic, començant pel diputat o diputada el nom del qual hagi sortit extret per sorteig. Sorteig que fem ara.

(El president treu una bola amb el número del diputat/ada pel qual ha de començar la votació nominal.)

És el número 1. (Rialles.)

Prego a la senyora secretària primera que comenci anomenant les senyores diputades i diputats, i aquests respondran «sí», «no» o declararan que s’abstenen. Els membres del Consell Executiu que siguin diputats o diputades i la Mesa votaran al final.

Comença la votació.

La secretària primera

Oriol Amorós i March: «Sí.»

Teresa Aragonès i Perales: «Sí.»

Mila Arcarons i Oferil: «Sí.»

Jordi Ausàs i Coll: «Sí.»

Josep Maria Balcells Gené: «Sí.»

[...]

El secretari segon

Salvador Milà i Solsona: «Sí.»

Josep Enric Millo i Rocher: «No.»

[...]

El secretari tercer

Jordi Williams Carnes i Ayats: «Sí.»

Antoni Castells Oliveres: «Sí.»

[...]

Ramon Camp i Batalla: «No.»

Higini Clotas Cierco: «Sí.»

Ernest Benach i Pascual: «Sí.»

El president

Fet el recompte de vots per la Mesa, el resultat de la votació ha estat el següent: vots a favor, 70; vots en contra: 65. Per tant, obté la majoria absoluta.

Atès que el molt honorable senyor José Montilla Aguilera en la votació ha obtingut 70 vots, que, com hem dit, signifiquen la majoria absoluta que estableix l’article 51 de la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, resta investit president de la Generalitat. La investidura serà comunicada a sa majestat el rei perquè el nomeni president de la Generalitat.

El president de la Generalitat es vol adreçar a la cambra?

(Aplaudiments.)

El president de la Generalitat (José Montilla Aguilera)

Molt honorable senyor president del Parlament, estimat president Maragall, senyors diputats i diputades, els vull felicitar per la serenitat, pel rigor d’aquest debat d’investidura. Estic segur que a més d’obrir una nova etapa política, pot obrir també una nova etapa parlamentària de més acords i diàleg, tal com he proposat i també com molts de vostès, la majoria, han manifestat. En això Catalunya també pot donar exemple. [...]

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i nou minuts.
7.4. Projecte de llei de pressupostos


El Projecte de llei de pressupostos es debat en quatre fases: dos cops en el Ple i dues en comissió.

• El primer debat es produeix en el Ple, i és sobre les esmenes a la totalitat que demanen el retorn del Projecte al Govern:

Ple del Parlament
VIII legislatura / Segon període / 2 de maig de 2007


Ple del Parlament

Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual


Sessions núm. 13 i 14, primera reunióSESSIÓ NÚM. 14.1

La sessió s'obre a un quart d’una del migdia i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el lletrat major i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de diputats (tram. 234-00015/08). Comissió de l'Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió. (Dictamen: BOPC 60, 37)

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte. (Text presentat: BOPC 53. Esmenes presentades: BOPC 58, 6)

3. [...]


El president

Comencem la següent sessió plenària. [...]

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (esmenes a la totalitat) (tram. 200-00018/08)
El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació de les esmenes a la totalitat al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007. El debat i votació de les esmenes a la totalitat es regirà d’acord amb l’article 120 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’ordre de defensa de les esmenes serà de major a menor per un temps màxim de trenta minuts cadascun.

Té la paraula per presentar el projecte l’honorable conseller d’Economia i Finances, senyor Antoni Castells.

El conseller d’Economia i Finances (Antoni Castells Oliveres)

Molt honorable senyor president, senyores diputades, senyors diputats, tinc l’honor de comparèixer avui davant d’aquesta cambra per tal de complir amb un deure institucional: la presentació del Projecte de llei de pressupostos per a l’any 2007, que fou aprovat en sessió de govern el dia 30 de març d’aquest any.

És un moment important de la vida democràtica del nostre país i les nostres institucions; el moment en què es concentra la voluntat del Govern de plasmar en polítiques, actuacions i mesures concretes el seu programa de govern. És el moment, també, en què el Parlament duu a terme la seva tasca essencial de control de l’Executiu en un aspecte crucial: l’ús que els governants fem dels impostos pagats pels ciutadans. [...]

Moltes gràcies, senyor president; moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

El president

Té la paraula per presentar la primera esmena a la totalitat, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’honorable senyor Antoni Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Senyor president, senyors consellers, senyores i senyors diputades i diputats..., jo començaré, conseller Castells, per on vostè ha acabat. I vostè ha acabat amb aquesta característica que ja li conec, que consisteix a dir el següent: «Hem fet un llarg camí amb un finançament just, més aviat justet, i hem fet un munt de coses durant aquests darrers anys.» I no li he sentit mai la primera cosa per la qual vull començar: una constatació positiva d’un determinat model de finançament, que naturalment hem treballat junts per millorar-lo i que es deu a l’època de Convergència i Unió. [...]

Gràcies, senyor president; gràcies, senyores i senyors diputats.

El president

L’honorable senyor Antoni Castells té la paraula.

El conseller d’Economia i Finances

Molt honorable senyor president, honorable senyor diputat, senyores i senyors diputats, és, com sempre, una satisfacció poder tenir aquest debat amb l’honorable representant de Convergència i Unió, tot i que, naturalment, no li estranyarà que discrepi, i bastant a fons, d’algunes de les seves tesis, no? [...]

Moltes gràcies, senyor president.

El president

El senyor Fernández Teixidó té la paraula.

Antoni Fernández Teixidó

Gràcies, senyor president. Primer punt: l’economia va bé, senyor conseller. Nosaltres hem situat, crec que amb perspectiva, aquesta qüestió. M’admetrà que aquest no és mèrit exclusiu del Govern. I m’admetrà una altra cosa: que és difícil que vostès, estant a l’oposició, haguessin reconegut justament quan Convergència i Unió era al Govern que l’economia anava bé. No difícil, gairebé impossible –gairebé impossible. Nosaltres ho reconeixem perquè tenim en compte la feina que es fa, l’oposició que hem de fer i el país; per això ho reconeixem. Això era difícil esperar-ho dels socialistes. [...]

Moltes gràcies, senyor president.

(Alguns aplaudiments.)

El president

Suspenem... (El conseller d’Economia i Finances demana per parlar.) Si parla el conseller, obre torn. (Veus de fons.) No, no, és que és igual que sigui breument que no sigui breument. Si vostè vol parlar, que pot fer-ho, obre torn. (Pausa.) Doncs, té la paraula.

El conseller d’Economia i Finances

Si m’ho permet, molt honorable senyor president. Sé que obro torn, però crec que el debat és prou important perquè precisem algun aspecte, no? Molt breument, eh?, tampoc no... [...]

Moltes gràcies, senyor president.

(Alguns aplaudiments. El Sr. Fernández Teixidó demana per parlar.)

El president

Senyor diputat.

Antoni Fernández Teixidó

Dos temes, senyor conseller, i enllestim: successions i donacions, i finançament. [...]

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Se suspèn la sessió, que reprendrem aquesta tarda a dos quarts de cinc.La sessió se suspèn a tres quarts de tres de la tarda i quatre minuts i es reprèn a dos quarts de cinc i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, la consellera de Justícia i els consellers d’Educació, i de Medi Ambient i Habitatge.

El president

Es reprèn la sessió.

Té la paraula, per presentar la segona esmena a la totalitat, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l’excel·lentíssim senyor Josep Piqué.

Josep Piqué i Camps

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, senyores i senyors diputats, estem davant del debat més important que normalment en democràcia es té durant un període de sessions, no? I jo vull expressar una primera preocupació i és la poca transcendència que té un debat d’aquestes característiques en comparació amb altres països del nostre entorn. [...]

El president

Passem ara al posicionament dels grups parlamentaris sobre les esmenes a la totalitat. Té la paraula en primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, la il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Moltes gràcies, president. Honorables consellers, senyores i senyors diputats, avui hem vingut aquí a debatre com el Govern de Catalunya pensa distribuir 32.218,6 milions d’euros. Estem parlant, doncs, de la política econòmica amb més capacitat d’influència directa en el benestar de cadascun dels catalans i les catalanes. Això no és una discussió menor, òbviament, i es mereix un debat a fons i rigorós. Però em permetran que abans d’entrar en aquest debat, que no només és el que pertoca sinó que és el que importa –tot i que en el dia d’avui de vegades no ho ha semblat–, m’afegeixi al que és la praxi parlamentària que fa d’aquest debat a la totalitat dels pressupostos un debat polític i de macroxifres, i per tant em permetran que els faci uns breus apunts sobre temes que han sortit en el debat d’aquest matí i d’aquesta tarda. [...]

El president

Acabat el debat, sotmetrem a votació conjunta totes les esmenes... (El conseller d’Economia i Finances demana per parlar.) Ah!, perdó, conseller. En tot cas, queda clar que obre torn, conseller.

El conseller d’Economia i Finances

Senyor president, no és per debatre ni entrar en el contingut de les intervencions...

El president

Tant se val...

El conseller d’Economia i Finances

...és simplement per agrair als portaveus dels tres grups de la majoria les seves intervencions i el seu suport al Govern.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Molt bé.

(Pausa llarga.)

Acabat, doncs, el debat, sotmetrem a votació conjunta totes les esmenes a la totalitat del projecte.

Comença la votació.

Les esmenes a la totalitat del Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2007 han estat rebutjades per 58 vots a favor i 70 vots en contra.

I, per tant, es tenen per fixades la previsió d’ingressos i la despesa global màxima que resulti del projecte presentat.


• El segon debat es té en comissió, en cadascuna de les comissions legislatives corresponents, i és a la totalitat de les seccions pressupostàries. Aquest n’és un exemple:

Comissió de Salut
VIII legislatura / Segon període / 7 de juny de 2007

Comissió de Salut

Presidència
de l’H. Sra. Carme Figueras i Siñol


Sessió núm. 7


SESSIÓ NÚM. 7

La sessió s'obre a les quatre de la tarda i vuit minuts. Presideix la Carme Figueras i Siñol, acompanyada del vicepresident, Lluís Postigo i Garcia, i del secretari, Xavier Crespo i Llobet. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé, Xavier Dilmé i Vert, Anna Figueras i Ibàñez, M. Rosa Fortuny i Torroella, Titon Laïlla i Jou, M. Glòria Renom i Vallbona i Francesc Sancho i Serena, pel G. P. de Convergència i Unió; Daniel Font i Cardona, Alexandre Martínez Medina, Caterina Mieras i Barceló i Sra. Segú Ferré, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, Alfons Quera i Carré i Anna Simó i Castelló, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; M. Belén Pajares i Ribas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Dolors Clavell i Nadal, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Salut, Marina Geli i Fàbrega, acompanyada de la secretària general, Marta Segura i Bonet, i del director del Servei Català de la Salut, Josep M. Sabaté i Guasch.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Salut. G. P. del Partit Popular de Catalunya. G. P. de Convergència i Unió.


La presidenta

Bé, s’obre la sessió.

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Salut) (tram. 200-00018/08)
Fem aquest tràmit de veure en comissió les esmenes a la totalitat a la secció pressupostària del Departament de Salut i organismes que acompanyen aquesta secció. Dir, doncs, que és una novetat el fet que en una comissió vegem l’esmena a la totalitat, en aquest cas del pressupost del Departament de Salut, i que això creiem que és enriquidor i així jo personalment..., ho anem valorant tots a mesura que es van portant a terme aquestes debats.

Sense més, en primer lloc, donar la benvinguda a la consellera a la seva comissió. Ja és la seva perquè és la nostra consellera, només en tenim una en aquesta comissió. I dir, doncs, que el debat es farà com ja està sent a totes les comissions: en primer lloc intervindrà la consellera Geli per un termini de trenta minuts; i després se substanciaran de manera conjunta les dues esmenes a la totalitat que hi han presentades; i després tindria la consellera un torn de resposta en aquesta presentació de les esmenes per part dels dos grups que l’han presentat, que són el Grup Parlamentari Popular i el Grup de Convergència i Unió, per un temps màxim de vint minuts en el cas del tema de resposta; i després tindrien temps els grups que han presentat esmenes per a un torn de rèplica de cinc minuts, i després ja passaríem, si no hi ha cap cosa entremig, doncs, al posicionament dels grups, de major a menor, per un temps màxim de deu minuts per cada grup dels que no han presentat esmenes a la totalitat. D’acord? (Pausa.) Bé, doncs, en primer lloc, li donarem la paraula a la consellera de Salut, senyora Marina Geli.

La consellera de Salut (Sra. Marina Geli i Fàbrega)

Bona tarda. Bona tarda, presidenta, membres de la Mesa, senyores diputades i diputats. Jo crec que ha esta un encert, amb el canvi del Reglament del Parlament, intentar, doncs, debatre més en profunditat els departaments, la presentació del pressupost per departaments. I aquesta era una vella reivindicació que ens permetrà debatre intensament el Departament de Salut o allò que són els pressupostos públics del Departament de Salut, de les polítiques públiques de Salut.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bé, intentaré explicar fonamentalment per a què serveixen els pressupostos, cap on van orientats, quin és el marc estratègic de les prioritats polítiques que s’estableixen en aquest pressupost del 2007. Per descomptat, continuar avançant en el model de finançament, en la millora del finançament. Dic «continuar avançant» perquè és un camí que ja ve de tres anys. [...]

Aquesta, fonamentalment, presidenta, és la meva primera part de la intervenció.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Bé, és el torn de defensa de les esmenes a la totalitat. En primer lloc, té la paraula la senyora Belén Pajares, en nom del Grup Parlamentari Popular.

M. Belén Pajares i Ribas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, donar les gràcies a l’honorable consellera i a totes les persones del departament que l’acompanyen en aquesta exposició dels pressupostos que avui li pertocava, bé, seguint el nou Reglament que es va aprovar fa poquet, fa un any. [...]

En tot cas, a la segona part, honorable consellera, segurament en la seva contestació podrem seguir el debat. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pajares, li han sobrat vint segons. S’ha delimitat molt bé el temps. Ara, per a la defensa de l’esmena del Grup de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Francesc Sancho.

Francesc Sancho i Serena

Hola, molt bona tarda, gràcies, senyora presidenta. Agrair l’exposició a la consellera i evidentment l’assistència tant del Josep Maria Sabaté com Marta Segura, la secretària general i el director de serveis, i la resta de càrrecs del departament que us acompanyen; agrair-ne la presència i entrar ja al debat d’aquesta esmena a la totalitat que presentem als pressupostos de Salut. [...]

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Sancho. Té la paraula l’honorable consellera.

La consellera de Salut

Gràcies, senyora presidenta. Intentaré contestar amb xifres que expressin..., i també comentaris, per descomptat, el més rigorosos possible. [...]

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, honorable consellera. Ara, per al torn de rèplica, per un temps de cinc minuts, té la paraula la senyora Belén Pajares en primer lloc.

M. Belén Pajares i Ribas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot agrair les explicacions de l’honorable consellera. Jo comparteixo allò de les xifres. Són xifres i, a més, li afegiria que els números parlen per si sols. I el senyor Sancho, de fet, ja ho ha començat a explicar. [...]

La presidenta

Bé, ara passaríem al torn de posicionament dels grups parlamentaris que no han presentat esmena. En primer lloc té la paraula la senyora Núria Segú, en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, agrair la presència de la senyora consellera aquí avui i també de les persones del seu equip que l’acompanyen: la secretària general, el director gerent del Servei Català de la Salut, també de l’ICS i la resta de persones del consell de direcció. [...]

La presidenta

[...] Donem per finalitzat el debat.

Passaríem a la votació de les dues esmenes a la totalitat conjuntament, atès que les dues són esmenes de retorn. D’acord? (Pausa.) Les dues són esmenes de retorn, sense text alternatiu; per tant, doncs, és una única votació.

Vots a favor de l’esmena a la totalitat?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant, queden rebutjades per 11 vots en contra i 8 vots a favor.

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i quatre minuts.


• El tercer debat es té a la comissió competent en matèria pressupostària (la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost), i es refereix a l'articulat i a l'estat d'autorització de despeses. S’hi elaboren els dictàmens del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat i del Projecte de llei de mesures fiscals i administratives:

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
VIII legislatura / Segon període / 14 de juny de 2007


Comissió d’Economia, Finances
i PressupostPresidència
de l’H. Sr. Josep M. Rañé i Blasco


Sessió núm. 8
Primera reunióSESSIÓ NÚM. 8.1

La sessió s’obre a un quart de cinc de la tarda i quatre minuts. Presideix Josep M. Rañé i Blasco, acompanyat del vicepresident, Jordi Montanya i Mías, i del secretari, Xavier Dilmé i Vert. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Lluís M. Corominas i Díaz, Núria de Gispert i Català, Ramon Espadaler i Parcerisas, Antoni Fernández Teixidó, Xavier Pallarès i Povill, Carles Pellicer i Punyed, Pilar Pifarré i Matas, Josep Pont i Sans, Oriol Pujol i Ferrusola, Elena Ribera i Garijo, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern, Josep Rull i Andreu, Francesc Sancho i Serena i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Josep M. Balcells Gené, Montserrat Capdevila Tatché, Jordi Carnes i Ayats, Judit Carreras Tort, Antoni Comín Oliveres, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, Sergi de los Ríos i Martínez, Patrícia Gomà i Pons, Marina Llansana Rosich i Alfons Quera i Carré, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. Juan Bertomeu i Bertomeu, Sr. Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, M. Ángeles Olano i García i M. Belén Pajares i Ribas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Domingo Domingo i Antonio Robles Almeida, pel G. Mixt.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen.

2. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 200-00019/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen.El president

Senyors diputats, comencem la sessió.

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (elaboració del dictamen) (tram. 200-00018/08)
Invertiré només un petit espai de temps que ens permeti que coneguem, diguem-ne, de bon principi –encara que l’hem anat difonent– el que serà el mètode de funcionament. I, si ho fem al principi, tothom sabrà les regles del joc i aleshores ja podrem anar més ràpidament en el tema.

La idea bàsica és ordenar el debat en base als vint blocs o vint intervencions amb què s’ha estructurat, que a vostès ja se’ls ha fet a mans. A cada un dels blocs hi haurà intervenció de les diferents esmenes; agruparem les esmenes del grup primer, que és l’estat de despesa, i les esmenes del grup tercer, que són les disposicions addicionals, i deixarem per al final les esmenes al text articulat, al bloc del text articulat de la llei, que és una mica aquest... Per tant, quan tractem un departament, tractarem les esmenes a l’estat de despesa, que només en té Convergència i Unió, llevat d’unes que ha plantejat també el Grup Mixt, i plantejarem, junt amb les esmenes del grup de l’estat de despesa, les de les disposicions addicionals, normalment les que vénen a la redacció de la llei, però que són les del grup tercer; jo ja les aniré ficant i explicant.

La idea de l’ordenació del debat és que en aquest debat cada un dels grups tingui una intervenció per un temps màxim de deu minuts per defensar cada un dels blocs, deu minuts el grup proposant, els que proposin, i deu minuts els correspondrien als altres grups, però el que s’ha acordat pels tres grups que donen suport al Govern és que intervindrà només un dels representants dels tres grups, amb la qual cosa estalviarem vint minuts d’intervenció, però hi haurà un posicionament que serà conjunt. Estalviarem, per tant, als diferents grups que no prenguin la paraula per haver de dir «estem d’acord amb el que ha dit» i, en tot cas, només si demanen manifestar una posició diferent se’ls donaria la paraula. Amb això guanyarem un determinat període de temps.

Les votacions, com ja es va avançar en una primera circular, les farem en funció del departament que hàgim acabat després de les sis. Farem la votació a les sis de tot el que hàgim tractat. I la següent votació la faríem demà a última hora, quan acabem la sessió votaríem tots els elements. Si demà hem acabat tota la llei, la faríem al final; si haguéssim de continuar, continuaríem dilluns al matí amb el que restés. Deixàvem lliure també el divendres a la tarda perquè alguns diputats, tenint en compte que hi havia tota una situació, diguem-ne, que demà passat hi havia constitució d’ajuntaments i altres coses, doncs hi havien diputats que ens havien demanat, d’alguna manera, estar en disposició de poder gestionar, si calia fer alguna cosa, divendres a la tarda.

Per tant, faríem la sessió avui fins que acabéssim a Educació, amb tots els blocs que hem fet. Demà, fins que poguéssim; començarem a les 9.30 –malgrat que m’han dit que la primera anotació que hi havia a baix, al tauló d’anuncis, era a les deu– amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, llevat que decidim el contrari, però la idea és aquesta. Continuaríem fins al final i, un cop acabéssim, es produiria la votació i entraríem en el segon punt de l’ordre del dia, que són les esmenes a la Llei de mesures. [...]

Amb aquesta reserva, que ja anunciem que arribarà un moment en què anunciarem el canvi de tramitació, donaríem lloc a l’inici de la sessió tractant el primer bloc, en el qual prendria la paraula o donaríem la paraula al Grup Mixt perquè defensés les esmenes 1, 2 i 3 referides al Consell Consultiu, al Consell Audiovisual de Catalunya i al Consell de Treball Econòmic i Social. Per a la seva defensa, té la paraula el senyor Domingo.

José Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. Señalar que el sentido de las enmiendas que se han planteado por parte del Grupo Mixto en relación con el Consell Consultiu, Consell de l’Audiovisual y Consell de Treball Econòmic i Social tiene como finalidad la reducción de gastos que a nuestro juicio son innecesarios y excesivos. Fundamentalmente, se fijan en la deducción de las atenciones protocolarias i representativas, que, a nuestro juicio, estaban hiperpresupuestadas, e igualmente en relación con la publicidad, difusión y campañas institucionales, que, dada la finalidad de estos organismos, nos parecen innecesarias. [...]

El president

Gràcies, senyor Domingo. Ara, en aquest bloc sustentaríem també l’esmena 832 de l’articulat, del tercer bloc de l’articulat, del Grup de Convergència i Unió, referida a les despeses de diversos departaments. Per a la seva defensa, té la senyora Pifarré la paraula.

Pilar Pifarré i Matas

Gràcies, senyor president. Aquesta esmena proposa minorar inversions en aplicacions informàtiques a la Direcció General de Patrimoni per un import de 3 milions d’euros. [...]

El president

Gràcies, senyora Pifarré. Ara els grups que no han pres la paraula tenen la possibilitat de prendre la seva posició. En primer lloc, pel Grup Socialistes, en representació de tots els tres grups, té la paraula la senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Moltes gràcies, president. Molt ràpidament. Respecte a les esmenes que ha proposat el Grup Mixt, doncs la nostra posició és de rebuig, i també és de rebuig –podria ser molt ràpida– que és per una qüestió d’una manca total de rigor tècnic respecte a la presentació d’aquestes esmenes. [...]

El president

Bé, amb aquest últim element donaríem per substanciat ja el primer bloc.

I entraríem en el segon bloc,(*) que és el referent al Departament de la Vicepresidència. Per part del Grup de Convergència i Unió, i per defensar les esmenes a l’estat de despesa, que van de la 4 a la 46, i de l’articulat, de la 61 a la 64, té la paraula la senyora Pifarré.

Pilar Pifarré i Matas

Gràcies, senyor president. Les esmenes de la 4 a la 16 les defensem totes, diguem-ne, parlant d’una manera general. Per una banda, nosaltres el que proposem és una baixa en els estudis i treballs tècnics i en els serveis informàtics. I després comentarem l’alta. [...]

El president

Amb aquesta última intervenció s’ha produït el tractament de totes les esmenes, els diferents blocs, els vuit blocs que havíem previst. Per tant, haurem de passar a la votació, que s’ha endarrerit un quart d’hora amb relació al temps màxim que havíem previst, però, en tot cas, estem, crec, amb un determinat temps i informe.

Anirem votant per blocs, aquests vuits. Si en algun bloc hi ha algun grup que vol votació separada, convindria que ens ho fes saber. (Pausa.)

Hi han grups que demanen votació separada i, per tant, haurem de respectar aquesta votació. I, en tot cas, quan entrem en els diferents blocs, així ho farem. Tenim constància, de moment, que en l’apartat de Justícia hi ha una petició separada del Grup Mixt de l’esmena 300 i la 301, que farem, quan hi arribem, a banda, i ens havia anunciat anteriorment el Grup de Convergència i Unió que volia fer algunes esmenes. Però, en tot cas, jo el que els proposo és que, quan arribem a cada un dels blocs, es facin o es diguin, i anunciarem quina votació fem.

Per tant, votaríem en primer lloc les esmenes referides al bloc primer i, en primer terme, votaríem, si els sembla bé, perquè no es..., votaríem les del Grup Mixt, les esmenes 1, 2 i 3. Per tant...

Jordi Turull i Negre

Senyor president, demanaríem votació separada de la número 3.

El president

De la número 3.

Doncs, votaríem la primera i la segona esmena, la 1 i la 2, del Grup Mixt, referides al Consell Consultiu i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Vots a favor de les esmenes del Grup Mixt número 1 i número 2?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs aquestes esmenes queden rebutjades amb 1 vot a favor, 12 en contra i 9 abstencions. [...]

Posem ara a votació les esmenes a la secció d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del Grup del Partit Popular de Catalunya, que van de la 65 a la 81. Si no hi ha cap petició de votació separada, les votaríem en bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 10 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció. [...]

El president

Molt bé. Per tant, totes les esmenes que han estat defensades queden reservades per a la seva tramitació en el Ple. I, fent constància d’aquest tema, esquivem també el tema d’haver de fer-ho per escrit.

Havíem restat o havíem convingut que demà començàvem a dos quarts de deu. Mantenim, si els sembla bé, aquest mateix horari, que, si tenim aquest ritme que hem tingut, jo crec que podem assegurar que ens permetrà no tan sols acabar la tramitació d’aquest punt primer de l’ordre del dia, sinó també donar sortida al segon punt de l’ordre del dia i acabar amb la reunió de demà. Però, en tot cas, si no fos així, perquè volem respectar els temps, saben que tenen el dilluns per tornar-hi, però si ho fem amb eficàcia ho podrem enllestir demà. Moltes gràcies i fins demà.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a les set de la tarda i vuit minuts.


(*Cal fer atenció, cada cop que s'inicia el debat d'un nou departament, a separar aquell bloc de debat del bloc precedent amb un punt i part.)
________

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
VIII legislatura / Segon període / 15 de juny de 2007

Comissió d'Economia, Finances
i PressupostPresidència
de l’H. Sr. Josep M. Rañé i Blasco


Sessió núm. 8
Segona i darrera reunió


SESSIÓ NÚM. 8.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a tres quarts de deu del matí i dos minuts. Presideix el Sr. Rañé i Blasco, acompanyat del vicepresident, Sr. Montanya i Mías, i del secretari, Sr. Dilmé i Vert. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Sra. Núria de Gispert i Català, Ramon Espadaler i Parcerisas, Antoni Fernández Teixidó, Xavier Pallarès i Povill, Carles Pellicer i Punyed, Pilar Pifarré i Matas, Josep Pont i Sans, Oriol Pujol i Ferrusola, Elena Ribera i Garijo, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern, Josep Rull i Andreu, Francesc Sancho i Serena i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Josep M. Balcells Gené, Montserrat Capdevila Tatché, Jordi Carnes i Ayats, Judit Carreras Tort, Antoni Comín Oliveres, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, Sergi de los Ríos i Martínez, Patrícia Gomà i Pons, Marina Llansana Rosich i Alfons Quera i Carré, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, M. Ángeles Olano i García i M. Belén Pajares i Ribas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Domingo Domingo i Antonio Robles Almeida, pel G. Mixt.


El president

Donarem començament a la sessió d’avui, que és continuïtat de la d’ahir.

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (elaboració del dictamen) (tram. 200-00018/08) (continuació)
I gestionarem i tramitarem els següents blocs del primer punt de l’ordre del dia, que és la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2007.

Correspondria, en funció de l’ordenació que vam establir, produir el debat de la secció de Cultura i Mitjans de Comunicació. Per defensar les esmenes del Grup de Convergència i Unió, que van de la 448 a la 479 de les esmenes de despesa, i de la 481 a la 500, i la 409 i 410 de l’articulat, té, per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la paraula el senyor Pont.

Josep Pont i Sans

Sí, gràcies, senyor president. Bé, el nostre grup –en funció de les reunions, en aquest cas de les comissions que s’han fet d’aquesta mateixa comissió i en la compareixença del conseller– va posar ja de manifest sobre la taula que és evident i s’ha dit –es va dir– que per a l'oposició sovint és complicat analitzar els pressupostos. [...]

El president

Gràcies, senyor Pont. Ara correspondria defensar l’esmena 480 pel grup de partits que donen suport al Govern, però tenint en compte que també hi han esmenes del Partit Popular i que li demanarem a la portaveu de l’Entesa que a més a més de defensar la seva es posicioni sobre les altres, seria preferible que intervingués per defensar les esmenes de la 382 a la 408 el representant o el portaveu del Grup Popular de Catalunya, el senyor Rafael López. (Pausa.)

Té la paraula el senyor Rafael López per defensar aquestes esmenes i després li donarem la paraula a la senyora Llansana, en representació dels grups que donen suport al Govern, i en últim extrem –com no hi han esmenes– al senyor Robles, per part del Grup Mixt, si no em deixo ningú. Té la paraula el senyor López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyor president. Presento les esmenes que ha presentat el Grup del Partit Popular de Catalunya al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, un departament que quan ja vam fer la intervenció vam dir que quedava molt lluny de les expectatives que el mateix tripartit s’havia marcat. És a dir, els deures que es posen, doncs, després els incompleixen. [...]

El president

Ara, per fixar posició amb relació a les esmenes presentades, té la paraula el senyor Jordi William Carnes –em sembla que ho he dit correctament aquesta vegada (el president riu), més o menys?– en representació de tots els grups que donen suport al Govern.

Jordi Carnes i Ayats

Bon dia. Res, agrair-li el to de la intervenció del ponent de Convergència i del Partit Popular, perquè em sembla que reprodueix també una mica el to que vam tindre en el debat de les esmenes a la totalitat. Sense que creïn precedent les reflexions que va fer el senyor Sancho, evidentment rebutjarem totes les esmenes que vostès proposen. Però, en tot cas, si m’ho permeten, les intentaré argumentar arran de les seves intervencions, perquè em sembla que mereixen, òbviament, l’explicació adequada als seus comentaris. [...]

El president

Molt bé, moltes gràcies.

Amb això, si no tenim cap error, han estat substanciades totes les esmenes en el tràmit de defensa i oposició, i passaríem a votar les que no es van votar ja o no es van resoldre ahir. Si no hi ha cap variació, seguiríem el mateix procediment. Aniríem anunciant cada un dels blocs, esmenes presentades per Convergència, esmenes presentades pel Partit Popular, i abans de fer la votació, si algun grup demana una votació separada, doncs, l’aniríem fent.

Com puc observar que la comissió, almenys en termes numèrics, malgrat les substitucions que es puguin produir, estem al complet, i si no hi ha altre suggeriment, començaríem a procedir a les diferents votacions. Doncs, anem per feina.

Passaríem, en primer lloc, a la votació del bloc 9, corresponent a la secció de Cultura i Mitjans de Comunicació, i posaríem primer a votació les esmenes presentades per Convergència i Unió, que són les que van de la 448 a la 479 i de la 481 a la 500, de l’estat de les despeses; i de la 409 a la 410, de les esmenes a l’articulat.
Si no se'n demana votació separada, passaríem a votar-les.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vuit.

Vots en contra?

Dotze.

Abstencions?

Tres.

Per 8 a favor, 12 en contra i 3 abstencions, quedarien rebutjades.

És ara el torn de l’esmena 480, presentada pels grups que donen suport al Govern, pels grups de l’Entesa. Passaríem a votació de l’esmena 480.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Amb 20 vots a favor i 3 abstencions, quedaria aprovada aquesta esmena.

Bé, un cop substanciades les esmenes... (Remor de veus.) Senyores i senyors diputats, resta ara passar a votació, en primer lloc, de l’articulat amb la incorporació de les dues esmenes que s’han produït...

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

Sí.

Jordi Turull i Negre

No, només per anunciar que reservem totes les esmenes per al plenari, que en quedi constància.

El president

Gràcies, senyor diputat. (El Sr. Rodríguez i Serra demana per parlar.) Sí, senyor Santi Rodríguez.

Santiago Rodríguez i Serra

En el mateix sentit, per reservar les esmenes del nostre grup, que queden vives per al plenari.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. El Grup Mixt, en aquest tràmit, no en tenia cap. Ja va reservar ahir les que sí que es van substanciar.

Quedarien ara només, per acabar ja, finalment, dues votacions: una que és tot el text tal com queda en funció de les incorporacions de les dues esmenes que han estat aprovades o incorporades en el tràmit..., i després un altre segon que és l’estat de despesa, que és un altre articulat on apareixen les diferents quantitats. Només... (Veus de fons.) Sí, sí, les votacions de totalitat.

Passaríem, en primer lloc, a la de l’articulat i després la de l’estat de despesa.

Votaríem ara, per tant, l’articulat, el text articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2007.

Vots a favor?

Dotze.

Vots en contra?

Per 12 vots a favor i 11 en contra, queda aprovat.

(Veus de fons.) És la proporció d’aquesta cambra i d’aquesta comissió.

Resta ara votar l’apartat de l’estat de despesa que ha d’aparèixer amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2007.

Vots a favor?

Vots en contra?

Igual que en la vegada anterior, per 12 vots a favor i 11 en contra, queda aprovat l’estat de despesa que apareix en el projecte de llei.

I amb això, si no vaig errat, hem acabat la tramitació del punt número 1 de la comissió.

I entraríem a tramitar, si no em demanen... El funcionament del grup permet que si algú té alguna necessitat peremptòria i inexcusable la pugui substanciar sense que parem el funcionament de la comissió. O hi ha un grup unipersonal que està lligat...? (Veus de fons.) Un temps de cinc minuts? Però cinc minuts, cinc minuts? (Veus de fons.) Doncs, cinc minuts i entrem a la... (Veus de fons.) No? (Pausa.)

Un cop hem acabat el primer punt, contradient-se el president amb el que acabava de dir fa un moment, no fem la suspensió de la reunió.

Projecte de llei
de mesures fiscals i financeres (elaboració del dictamen) (tram. 200-00019/08)
I obrim el punt número 2, que és la tramitació del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, del qual a les senyores i senyors diputats els ha estat distribuït l’informe de la ponència de la comissió, i passaríem a discutir-ho.

La ponència ha recomanat la incorporació de les esmenes 2 i 19, i la 37 i 46, i resten vives tot un seguit d’esmenes. Els portaveus dels grups ens diran si volen fer una defensa agrupada de totes les esmenes o les volen establir en base als títols. En tot cas, vostès tenen la paraula per poder...

Jordi Turull i Negre

Nosaltres donaríem per defensades totes les nostres esmenes, i sí que, a l’hora de la votació, demanaríem diferents votacions separades, tant de les esmenes del Partit Popular, de les esmenes del tripartit, com de les esmenes del Grup Mixt. I també anunciar, anticipar-nos anunciant que si hi ha alguna esmena nostra que no fos aprovada, doncs, la reservaríem per al plenari en què es discuteixi definitivament el text.

Gràcies.

El president

Senyor Turull, fa bé d'avançar-se a aquesta hipòtesi, que té un cert grau de ser plausible. (El president riu. Veus de fons.) Per part del senyor Santi Rodríguez, del Grup Popular.

Santiago Rodríguez i Serra

En el mateix sentit, donem per defensades les nostres esmenes i, en l’hipotètic cas que resultessin rebutjades, doncs, les reservem per al Ple.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Pel Grup Mixt, el senyor Domingo.

José Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. Como no podía ser menos, damos por defendidas las enmiendas que se presentaron e igualmente, en el supuesto «hipotetiquísimo», vamos (rialles), que no fueran aceptadas, pues, también las mantenemos para el Pleno.

El president

Molt bé. Tenint present que han estat defensades, correspondria ara el torn en contra per part dels grups que donen suport al Govern, i per a la seva defensa té la paraula la senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Sí, doncs, en nom dels grups que donem suport al Govern i amb una formulació que he après del president d’aquesta mateixa Mesa, nosaltres les donaríem per contradites, i anunciem el nostre vot favorable a l’informe de ponència.

Gràcies, president.

El president

Molt bé. Defensades les esmenes amb aquesta velocitat tan impressionant, doncs, només restaria passar a votació les mateixes esmenes.

Votaríem, doncs, en primer lloc, les esmenes que han estat recomanades per la ponència, que, els les repeteixo, són: al títol primer, l’esmena número 2 i la 19, i al títol segon i següents, la 37, la 38, que havia estat presentada per Convergència i Unió, i la 46. Les altres..., aquí jo, la meva anotació és que havia estat presentada per Convergència i Unió.

Ramon Espadaler i Parcerises

I pel tripartit. I coincidia el text literal...

El president

De la qual cosa es dedueix que és lògic ser coherent amb aquest tema.

Doncs, ho repeteixo, posaríem a votació les esmenes 2, 19, 37, 38 i 46, que han estat recomanades per la ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquestes esmenes estarien aprovades per unanimitat. [...]

Amb això, donaríem per substanciades totes les esmenes i hauríem de fer la votació de totalitat del text de la Llei de mesures fiscals i financeres de la Generalitat, incloent-hi les esmenes que anteriorment hem acordat, la comissió, incorporar.

Doncs, vots a favor del text de la Llei de mesures fiscals i financeres?

Dotze.

Vots en contra?

Onze.

Doncs, per 12 vots a favor i 11 en contra queda aprovat el Dictamen de la comissió del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres.

I sense cap altre punt a l’ordre del dia, doncs, aixequem la sessió, no abans d’agrair a tots els diputats i diputades la seva agilitat a l’hora de substanciar un munt d’esmenes important.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i dos minuts.


• La darrera fase és en el Ple. S'hi debaten els dictàmens que la comissió competent en matèria pressupostària ha elaborat sobre el Projecte de llei de pressupostos i sobre el Projecte de llei de mesures fiscals i administratives. Els grups fixen la seva posició sobre el conjunt dels treballs fets per la comissió i sobre les esmenes reservades.

Ple del Parlament
VIII legislatura / Segon període / 27 de juny de 2007

Ple del Parlament


Presidència
del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

Sessió núm. 17
Primera reunióSESSIÓ NÚM. 17.1

La sessió s'obre a deu del matí i tres minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el lletrat major i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, la consellera de Justícia, els consellers d’Educació, de Cultura i Mitjans de Comunicació, la consellera de Salut, el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i les conselleres de Treball i d’Acció Social i Ciutadania.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Homenatge en memòria de l'exdiputada Marta Àngela Mata i Garriga (tram. 401-00007/08). Junta de Portaveus. Substanciació.

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Comissió d'Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la comissió (Dictamen: BOPC 87).

3. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 200-00019/08). Comissió d'Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la comissió (Dictamen: BOPC 88). [...]


El president

[...]

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08)
El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007. Iniciarem el debat amb el posicionament i la defensa de les esmenes reservades, per ordre de major a menor. Té la paraula, per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor Jordi Turull.

Jordi Turull i Negre
Moltes gràcies, president. President de la Generalitat, consellers, senyores i senyors diputats, avui arribem a la part final d’un nou format en el debat dels pressupostos que ha durat dos mesos, i ens temíem que l’única novetat hagués estat justament això: el nou format. Prova d’això ha estat que en dos mesos i en els múltiples debats en comissió vostès ens justificaven una i altra vegada que no volien negociar res de res de les 1.114 esmenes que havíem presentat. Cap gest per negociar fins ahir a darrera hora de la tarda.

Vostès són francament insòlits, a hores d’ara no sabem per què ahir a darrera hora de la tarda van fer aquest canvi de registre tan precipitat d’acceptar-nos dotze esmenes i transaccionar-ne dotze més. Potser és perquè dos mesos és el temps mínim que necessita el tripartit per posar-se d’acord en alguna coseta, o potser és perquè van veure que s’havien passat de frenada i que contradeia tot el que vostès havien dit mentre eren a l’oposició. [...]

El president

Té la paraula, per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la il·lustre senyora Maria Ángeles Olano.

M. Ángeles Olano i García

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, per fixar posició respecte al dictamen de pressupostos, nosaltres hem d’anunciar que el nostre grup parlamentari, doncs, ha mantingut totes les esmenes presentades a l’articulat del pressupost 2007, i que aquestes han estat rebutjades, van ser rebutjades en comissió pels grups parlamentaris que donen suport al Govern. [...]

El president

Cridarem a votació.

(Pausa llarga.)

Senyores diputades, senyors diputats, i especialment senyors portaveus, procedirem a la votació de tot el conjunt d’esmenes i del text del dictamen.

Atès que és una votació bastant complexa i que haurem de votar moltes vegades, en cas que hi hagi algun dubte, els demano que ho facin saber, perquè aturaríem la votació. També els demano màxima concentració, perquè, com he dit abans, hi ha moltes votacions i no és fàcil articular-ho, tot plegat.

Començarem votant les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió que fan referència a l’articulat.

Votarem, en primer lloc, a petició del Grup Parlamentari Popular, tres esmenes, que són la 409, la 516 i la 602, que també n’havien demanat votació separada els grups que donen suport al Govern. Votem, doncs, la 409, 516 i 602.

Comença la votació.

Aquestes esmenes han estat aprovades per 126 vots a favor i 3 abstencions.

Votarem ara l’esmena número 113, també a petició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i dels tres grups que donen suport al Govern. Esmena 113.

Comença la votació.

Aquesta esmena ha estat aprovada per 114 vots a favor, 13 vots en contra i 3 abstencions. [...]

Votarem seguidament el text del dictamen del projecte de llei.

Comença la votació.

El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 ha estat aprovat per 69 vots a favor i 62 vots en contra.

Projecte de llei
de mesures fiscals i financeres (tram. 200-00019/08)
El tercer punt de l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Iniciarem el debat amb el posicionament i la defensa de les esmenes reservades, per ordre de major a menor. Té la paraula, per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora Meritxell Ruiz.

(Remor de veus. Pausa.)

Meritxell Ruiz i Isern

Gràcies, senyor president. Honorables consellers, senyores i senyors diputats, m’adreço a la cambra en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió amb la intenció de defensar el nostre posicionament final després de la discussió, tant aquí mateix com a la comissió, del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. És d’esperar que no els sorprendrà el nostre posicionament, ja que tant en el debat de l’esmena de la totalitat, el dia 2 de maig, com en la comissió hem explicat els nostres arguments; arguments que ens porten a discrepar, a divergir del Govern en aquest projecte de llei. [...]

El president

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Procedirem, doncs, a la votació d’aquest Projecte de llei de mesures fiscals i financeres.

Votarem, en primer lloc, les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i començarem per l’esmena número 15.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 81 en contra i 3 abstencions. [...]

Votarem, finalment, el text del dictamen del projecte de llei.

Comença la votació.

El Projecte de llei de mesures fiscals i financeres ha estat aprovat per 69 vots a favor i 63 vots en contra.7.5. Sindicatura de Comptes


– Exemple de compareixença i presentació d’un informe de la Sindicatura de Comptes a la Comissió de la Sindicatura de Comptes

SESSIÓ NÚM. 2

La sessió s'obre a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts. Presideix Francesc Homs i Ferret, acompanyat de la vicepresidenta, M. Àngela Gassó i Closa, i del secretari, Alfons Quera i Carré. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Francesc Xavier Ballabriga i Cases, Joan Manuel Carrera i Pedrol, Lluís M. Corominas i Díaz, Jordi Turull i Negre i Esteve Vilanova i Vilà, pel G. P. de Convergència i Unió; Ramon Espasa i Olivé i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Llobet Navarro, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Joan Boada i Masoliver, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Joan Colom i Naval; el síndic Agustí Colom Cabau, la síndica Montserrat de Vehí Torra, i els síndics Enric Genescà i Garrigosa, Alexandre Pedrós i Abelló i Jacint Ros i Hombravella.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del síndic major davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi del pla de treball de la sindicatura (tram. 357-00051/07). Comissió de la Sindicatura de Comptes. Compareixença.

2. Procediment relatiu a l'Informe 02/2002 sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2001 (tram. 258-00001/07). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.


El president

Comença la sessió.

Anem a iniciar la Comissió de la Sindicatura de Comptes corresponent al dia d’avui, 28 de maig del 2004.

Compareixença
del síndic major perquè informi del pla de treball de la sindicatura (tram. 357-00051/07)
Dono, en primer lloc, la benvinguda a tots els membres de la comissió, i molt especialment al síndic major, que avui compareix davant de nosaltres per informar-nos sobre el seu pla de treball. També dono la benvinguda a tots els altres membres de la Sindicatura de Comptes que l’acompanyen, i, a tots ells, doncs, desitjar-los una molt bona tasca en aquesta etapa d’aquesta legislatura que iniciem i dir-los que estem, tots els membres d’aquesta comissió, a la seva disposició per a una òptima coordinació de totes les feines que anirem fent de seguiment de tota aquesta tasca de supervisió dels comptes públics.

El primer punt de l’ordre del dia, com ja saben vostès, i per acord de la reunió de la Mesa i junta de portaveus de la comissió..., es va, doncs, acceptar celebrar una sessió com la que avui realitzarem amb la compareixença del síndic major per tal que ensinformi del seu pla de treball, a realitzar al llarg d’aquest exercici 2004.

Sens més, doncs, jo donaré la paraula al síndic major, perquè faci la seva intervenció, i després cada un dels portaveus dels grups podran fer una intervenció. [...] Així, doncs, té la paraula el síndic major. Endavant.

El síndic major (Joan Colom i Naval)

Gràcies, senyor president. Il·lustres senyors i senyores diputats, siguin aquestes primeres paraules d’aquesta primera compareixença de la Sindicatura renovada davant de la comissió del Parlament, les d’agraïment de la sindicatura per la confiança en les nostres persones, palesada per la votació unànime del Parlament, representant de la ciutadania catalana. Per cert, que la proposta de què he tingut coneixement, que el nou Reglament del Parlament contempli l’establiment d’un mètode previ d’avaluació dels càrrecs públics escollits pel Parlament, està perfectament en línia amb els procediments emprats per altres parlaments de la Unió Europea per escollir els membres de llurs respectius tribunals de comptes, però vull creure que, tanmateix, amb aquest procediment, els set membres de la sindicatura actual hauríem també estat escollits igualment. [...]

El president

Molt bé, moltes gràcies, síndic major. Farem ara un torn d'intervencions... (Veus de fons.) Tots els grups volen intervenir? Sí? (Pausa.) Doncs, donem la primera intervenció al portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Lluís Maria Corominas. Tens la paraula.

Lluís M. Corominas i Díaz

Moltes gràcies. Bon dia. Agrair al síndic major la presentació del pla de treball i oferir-li la nostra col·laboració perquè aquest també es pugui tirar endavant amb la col·laboració dels grups parlamentaris i dels membres d’aquesta comissió, en una tasca que, bé, si mirem enrere, segurament, doncs, hem de recordar que l’anterior legislatura hi va haver situacions que no van anar bé. [...]

El president

Moltes gràcies. Té ara la paraula, per a un torn de rèplica o de resposta a les qüestions que han plantejat, el síndic major.

El síndic major

Moltes gràcies, senyor president. Bé, penso que hi ha un tret comú a totes les intervencions, que ha sigut una acollida favorable i un oferiment de col·laboració. Evidentment, la sindicatura agraeix aquest to, i a més assenyala o recorda una vegada més que nosaltres som una institució al servei directe i estricte del Parlament de Catalunya. [...]

El president

Moltes gràcies.


Procediment
relatiu a l'Informe 02/2002 sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2001 (tram. 258-00001/07)
Tenim un altre punt, a continuació, que és l’Informe sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici de l’any 2001. (Veus de fons.) El senyor Pedrós i el senyor Ros, em diu el síndic major, sou els membres de la sindicatura que fareu la presentació. Jo demanaria que passéssiu i ens acompanyéssiu aquí, per fer les vostres intervencions...

(Pausa.)

I donarem, doncs..., farem una primera intervenció de presentació d’aquests comptes. Vull fer saber als membres de la comissió que la documentació referent a aquest informe està enviada informàticament als grups, tot i que, i ara ho comentàvem amb el secretari, haurem de fer un prec als serveis administratius de la cambra per tal que mirem a veure com podem millorar aquesta tramitació d’aquestes documentacions, bàsicament perquè moltes vegades el fet que se’ns enviïn informàticament..., que va molt bé..., però, com sabeu, se’ns envien a l’efecte purament de la lectura, no de la possibilitat de manipular o treballar o fins i tot entrar en aquesta documentació informàticament. Potser fóra bo que l’entreguéssim, per als grups, impresa, i que tingueu més facilitat per poder, doncs, treballar i estudiar. [...]

Bé, doncs, anem a donar inici a aquest segon punt. I, en primer lloc, qui intervindrà, de vosaltres? (Veus de fons.) El senyor Pedrós té la paraula.

El síndic Alexandre Pedrós i Abelló

Bé, moltes gràcies... Senyor president, membres de la comissió del Parlament, síndic major i altres col·legues de la sindicatura, jo, en primer terme, doncs, estic molt content de tornar en aquesta casa, que vaig deixar fa vint anys, després de la primera legislatura, en la qual vaig estar de diputat i de portaveu. Ara, òbviament, l’única tasca és explicar un bocí el contingut d’aquest informe, Informe 2 de l’any 2002, que es refereix al Compte general de les corporacions locals. Òbviament, doncs, a la vista de la reestructuració vertical que s’ha produït en les tasques de la Sindicatura, el que succeeix és que de la presentació que aquí ha fet a la que farem nosaltres..., doncs, es resumeix de manera diferent. [...]

El president

Moltes gràcies. Cedim ara la paraula al síndic Ros Hombravella.

El síndic Jacint Ros i Hombravella

Gràcies, senyor president, amic Francesc Homs. Senyors diputats i membres d’aquesta comissió, síndic major, a mi em correspon aportar una peça més al Compte general de les corporacions locals, com és el de les societats mercantils, una mica com a transició respecte al que serà el terreny de treball i de presentació del departament que encapçala Alexandre Pedrós. [...]

El president

Moltes gràcies. Hem d’iniciar, doncs, el torn de fixació de posició dels grups. En primer lloc, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula en Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Moltes gràcies, president. En tot cas, la posició nostra serà favorable a la presentació d’aquest informe. Només remarcar la dificultat que hem tingut en la tramesa de la documentació, que, en tot cas, com que és la primera comissió, doncs, esperem que no es torni a repetir, perquè, de fet, no l’hem tingut ni avui; sembla que es va enviar per format per a internet, però, bé, els membres de la nostra comissió concretament no la tenim. [...]

El president

Moltes gràcies. El darrer grup, el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa s’ha absentat, eh?, i ara, doncs, donarem la paraula als síndics... Teniu interès de fer un torn de rèplica? (Veus de fons.) Molt bé. Teniu la paraula. Endavant...

El síndic Alexandre Pedrós i Abelló

Jo..., sobretot els primers grups intervinents, el Grup de CiU i el Grup dels Socialistes de Catalunya, està clar, han tractat una mica a bastament el tema de les mesures. Jo..., òbviament, de més greus a més suaus i més operatives, jo ja he dit que, encara que en l’informe hi havia una referència al 502, que no era el criteri d’aquest síndic, òbviament, doncs, estic molt content que això sigui coincident amb la posició dels dos grups majoritaris, i suposo que, a més, és un tema de tots plegats. [...]

El president

Molt bé. Hem donat, doncs, compliment a aquest punt segon; hem conegut, la comissió, aquest Compte general de les corporacions locals; el síndic major i els síndics que l’acompanyen ens n’han fet una presentació; han pogut, els portaveus dels grups parlamentaris, doncs, fer preguntes, fer observacions, anunciar la seva posició, i, com saben, no té aquesta comissió reconeguda la funció de votar o d’aprovar definitivament aquest compte, arran de la reflexió que ens feia el síndic major del conflicte competencial que hi ha entre la funció de la fiscalització que té la Generalitat de Catalunya sobre les administracions locals residents a Catalunya.

Per tant, hem donat compliment al que diu el Reglament del Parlament: tenir coneixement de i poder fer observacions i sotmetre a debat el seu contingut; ho hem fet, i, per tant, no passo a la votació, no poso a votació aquest punt.

Però sí que agraeixo la feina que s’ha fet, i que es dóna a entendre que s’ha fet, des de la Sindicatura de Comptes en el moment de presentar-nos aquest informe. I agrair-los totes les reflexions i observacions que ens han donat. Avui s’han pogut posar sobre la taula algunes idees i algunes observacions sobre aspectes que jo crec que han d’anar agafant cos en les futures normatives i futures decisions que puguem prendre en aquesta comissió. Jo crec que això serà, doncs, en aquest sentit, conduït en aquesta direcció.

I agraeixo a tots vostès la seva assistència i ens emplacem a una propera reunió de treball de la comissió quan sigui, al seu moment, convocada.

Moltes gràcies.

I aixeco la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i vuit minuts.

– Exemple del debat en el Ple del Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

7. Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2000 (tram. 257-00004/06). Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació del dictamen de la comissió (Dictamen: BOPC 406).


El president

[...]

Ha estat aprovada per 119 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció.

Procediment
relatiu a l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2000 (tram. 257-00004/06)
El setè punt de l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre el procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2000.

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha acabat els seus treballs i ha emès dictamen.

Per al torn a favor, hi ha algun diputat? (Pausa.) Després... Per torn a favor, torn en contra i després hi ha el de posicionament. N’hi ha algun en torn a favor? (Pausa.) No. En contra, tampoc.

I per fixar el posicionament, té la paraula, en nom del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds, l’il·lustre diputat senyor Josep Lluís López Bulla, que té la paraula.

Josep Lluís López Bulla

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, nosaltres no vam aprovar, a la Comissió de la Sindicatura, el compte general de l’any 2000; sí que vam aprovar l’informe de la sindicatura, però el compte general stricto sensu, no. I aquest és un posicionament que volem reiterar i que reiterem aquí en aquesta ocasió, especialment perquè vam explicar que ens reservàvem l’argumentació per a aquesta sessió plenària. [...]

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat.

Anem a cridar a votació.

(Pausa llarga.)

Senyores i senyors diputats, votem el Dictamen relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2000. Farem una votació separada del punt número 1 i després tota la resta de punts.

Sotmetem a votació el punt número 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 68 vots a favor, 52 en contra i 10 abstencions.

A continuació, la resta de punts de l’informe.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per la unanimitat dels presents.


­– Exemple de presentació d’informes de la Sindicatura de Comptes a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, i votació de les propostes de resolució subsegüents en una segona reunió


Primera reunió


SESSIÓ NÚM. 6.1

La sessió s'obre a les quatre de la tarda i sis minuts. Presideix Lluís M. Corominas i Díaz, acompanyat de la vicepresidenta, M. Ángeles Olano i García, i de la secretària, Judit Carreras Tort. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Benet Maimí i Pou, Joan Morell i Comas, Pilar Pifarré i Matas, Carles Sala i Roca i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, Daniel Font i Cardona, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Esteve Pujol Badà i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sergi de los Ríos i Martínez, Patrícia Gomà i Pons i Alfons Quera i Carré, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; M. Ángeles Olano i García, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Domingo Domingo, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Joan Colom i Naval, i els síndics Jaume Amat i Reyero, Agustí Colom i Cabau, Enric Genescà i Garrigosa, Jordi Pons i Novell i Ernest Sena i Calabuig, acompanyats de la secretària general, Montserrat Vendrell Tornabell.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2005: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003 (tram. 256-00028/07). Presentació (Informe: BOPC 294, 917).

2. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003 (tram. 256-00029/07). Presentació (Informe: BOPC 294, 1013).

3. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2005: Subvencions a la integració sociolaboral, del Departament de Benestar i Família. Exercici 2003 (tram. 256-00031/07). Presentació (Informe: BOPC 294, 1193).

4. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2006: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2003 (tram. 256-00035/07). Presentació (Informe: BOPC 351, 3).


El president

Molt bona tarda, comencem la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes d’avui, dia 10 d’abril de 2007, amb quatre punts de l’ordre del dia.

Comencem per donar la benvinguda al síndic major, senyor Joan Colom; als síndics senyor Amat, Colom, Pons, Pedrós, Genescà i Sena; a la senyora Montserrat Vendrell, secretària, i també als tècnics que els acompanyen, que mai els dic res, senyor Oriol Torrent, Dolors Esteve, Montserrat Travé, Manel Cases, Francesc Chico, Jordi Jolonch i Inés Gil, que són els que tenen més paciència, que sempre es queden fins al final, i, per tant, és just reconèixer-los la seva presència en aquesta comissió.

Bé, avui amb els quatre punts mirarem d’ajustar-nos a nivell horari. Si no fos així, a dos quarts de set, doncs, mirarem d’ajustar els punts; si en queda un, doncs, el deixaríem per a la següent sessió, perquè a les set és previst que hi hagi la sessió de nomenament al Palau de la Generalitat del síndic major com a «nou», entre cometes, síndic major de la sindicatura. Per tant, molts dels que som de la comissió també hi assistirem –evidentment, en Joan Colom també. I, per tant, ajustarem, en la mesura del possible, l’ordre del dia d’avui a aquesta previsió per l’acte institucional.

Procediment
relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2005: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003 (tram. 256-00028/07)
Comencem, doncs. El primer punt és el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, exercici 2003. I per exposar l’informe té la paraula el síndic senyor Agustí Colom.

El síndic Joan Colom i Cabau

Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyores diputades, senyors diputats. La fiscalització de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindicatura de Comptes en execució del pla de treball per a l’any 2004. [...]

Segona reunió

SESSIÓ NÚM. 6.2

La sessió, suspesa el dia 10 d’abril, es reprèn a dos quarts de dues del migdia i tretze minuts. Presideix Lluís M. Corominas i Díaz, acompanyat de la vicepresidenta, M. Ángeles Olano i García, i de la secretària, Judit Carreras Tort. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Benet Maimí i Pou, Joan Morell i Comas, Pilar Pifarré i Matas, Joan Recasens i Guinot, Carles Sala i Roca i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, Daniel Font i Cardona, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Esteve Pujol Badà i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Sergi de los Ríos i Martínez, Alfons Quera i Carré i Pere Vigo i Sallent, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; M. Ángeles Olano i García, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Antonio Robles Almeida, pel G. Mixt.


El president

Reprenem la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Recordem a la comissió que ens va quedar un punt sobre la taula, que seguirem a la sessió de la comissió que farem el mes de juny, perquè el mes de maig no farem comissió, tal com vam acordar.

Procediments
acumulats relatius als informes de fiscalització 8/2005, 10/2005 i 13/2005 (tram. 256-00028/07, 256-00029/07 i 256-00031/07) (continuació)
I els suggereixo que votem conjuntament els punts 1 i 2 de les propostes de resolució de Convergència i Unió, que corresponen als números de registre 845, 859 i 60, que alhora podríem acordar que donem per votats els punts 1 dels grups que donen suport al Govern, el punt 1 de les propostes del Partit Popular i el punt 1 del Grup Mixt. Sí? Per tant, votaríem primer els punts 1 i 2 de les tres propostes de resolució, conjuntament amb els punts 1 de la resta de propostes de resolució.

Vots a favor? [...]7.6. Síndic de Greuges


– Exemple de l’informe presentat pel Síndic de Greuges a la Comissió del Síndic de Greuges
SESSIÓ NÚM. 5.1

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i cinc minuts. Presideix Dolors Comas d’Argemir i Cendra, acompanyada del vicepresident, David Pérez Ibáñez, i del secretari, Albert Riera i Pairó. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents les diputades i els diputats Agustí López i Pla i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Ana del Frago Bares, Teresa Estruch Mestres, M. Ángela Gassó i Closa i Lídia Santos i Arnau, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Oriol Amorós i March, Carme Capdevila i Palau i M. Isabel Nonell Torras, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Eva García i Rodríguez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Anton Cañellas i Balcells, acompanyat de l’adjunt al Síndic de Greuges, Enric Ricard Bartlett i Castellà, i de l’adjunt al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants, Jordi Cots i Moner.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2003 (tram. 360-00003/07). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe. (Informe: BOPC 34, 7)


La presidenta

Comença la sessió.

Bona tarda. Donem la benvinguda al síndic de greuges, senyor Anton Cañellas; al senyor Enric Bartlett, adjunt al síndic, que l’acompanya; al senyor Jordi Cots, adjunt per a temes d’infància, i també a les persones de la sindicatura que estan, també, presents avui, en aquesta comissió, on es presentarà i comentarem l’informe ordinari.

Voldria en tot cas comentar-los, abans de començar, que se celebrarà el 2 i 3 de juliol d’enguany, en una de les sessions del Fòrum de les Cultures, la primera taula rodona d’ombudsmen regionals d’Europa. Això és un encàrrec del Consell d’Europa que, de fet, ha atorgat la confiança al Síndic de Greuges de Catalunya perquè sigui qui organitzi aquesta reunió, cosa que, per una banda, és un reconeixement de la seva tasca i, també, de la importància que es dóna als síndics regionals dintre del context de construcció de la Unió Europea. Per tant, ens semblava que, sent una activitat rellevant com aquesta, valia la pena que vostès la coneguessin, que segur que ja en tindran notícia perquè serà, hi insisteixo, una de les sessions del Fòrum, però que valia la pena que en aquesta comissió se’n donés notícia i al mateix temps se’n destaqués la importància, com ara faig.

Informe
del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2003 (tram. 360-00003/07)
Dit això, crec que ja podem complir l’ordre del dia de la sessió d’avui en què el síndic de greuges presentarà l’informe ordinari, i, per tant, té la paraula el senyor Anton Cañellas.

El síndic de greuges (Anton Cañellas i Balcells)

Il·lustre senyora presidenta, il·lustres senyors membres de la Mesa, il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, comparec davant de vostès per presentar-los l’Informe del Síndic de Greuges de l’exercici 2003, que es va lliurar al registre de documents del Parlament el passat dia 5 de març. L’informe està publicat, com saben, en el butlletí oficial d’aquesta cambra del 19 de març, el mateix dia que vam comparèixer per exposar-los l’Informe extraordinari sobre l’atenció a la gent gran dependent a Catalunya. [...]

La presidenta

Gràcies, senyor síndic. Si els sembla, farem ara un recés d’un quart d’hora, no l’allarguem més perquè em consta que hi ha diputats i diputades que després tenen altres activitats, i per tant, doncs, ens emplacem de nou aquí dins d’un quart d’hora per fer les intervencions els diferents grups parlamentaris.

Gràcies.


La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i cinc minuts i es reprèn a les cinc i nou minuts.


La presidenta

Bé, anem a reprendre la sessió amb les intervencions dels diferents grups parlamentaris.

Hem comentat abans que les diferents intervencions poguessin tenir una duració entre quinze i vint minuts. Quan hagin ultrapassat els quinze minuts, una mica amb escreix, llavors faria algun signe per avisar, però, en tot cas, també amb flexibilitat perquè tothom pugui exposar allò que consideri convenient de l’informe.

Per tant, començant el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Agustí López Pla.

Agustí López i Pla

Gràcies, senyora presidenta. Les primeres paraules, de felicitació, per a l’excel·lentíssim síndic de greuges, senyor Anton Cañellas, per la redacció d’un acuradíssim informe, que ens dóna moltes eines als diputats per anar treballant durant aquest any, i per treballar diferents temes –que en surt la informació aquí. [...]

La presidenta

Gràcies a vostè.

Bé, tal com preveu la convocatòria que tots tenim, en principi la sessió la suspendríem en aquest moment i la reprendríem demà, dia 30 a les 9.30 hores en aquesta mateixa sala 1. Hi estaríem d’acord? (Veus de fons.)

Doncs, se suspèn la sessió.


La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre.
________

SESSIÓ NÚM. 5.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de deu del matí i vuit minuts. Presideix Dolors Comas d’Argemir i Cendra, acompanyada del vicepresident, David Pérez Ibáñez, i del secretari, Albert Riera i Pairó. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents les diputades i els diputats Agustí López i Pla, Josep Pont i Sans, M. Glòria Renom i Vallbona i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Ana del Frago Bares, Teresa Estruch Mestres i M. Àngela Gassó i Closa, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Oriol Amorós i March i M. Isabel Nonell Torras, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Eva García i Rodríguez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Anton Cañellas i Balcells, acompanyat de l’adjunt al Síndic de Greuges, Enric Ricard Bartlett i Castellà, i de l’adjunt al Síndic de Greu-ges per a la defensa dels drets dels infants, Jordi Cots i Moner.


La presidenta

Es reprèn la sessió.

Informe
del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2003 (tram. 360-00003/07) (continuació)
Benvingut de nou, senyor Cañellas, i senyor Bartlett, senyor Cots, de la sindicatura, que l’acompanyen. Anem a reprendre, doncs, la sessió que ha tractat l’Informe extraordinari del Síndic de Greuges de Catalunya. I per contestar les preguntes i comentaris que van fer els diferents grups parlamentaris, té la paraula el senyor Anton Cañellas.

El síndic de greuges (Anton Cañellas i Balcells)

Il·lustre senyora presidenta, il·lustres senyors membres de la Mesa, il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, comparec davant de vostès per donar resposta a les preguntes i demandes d’aclariment que em van formular en la primera reunió d’aquesta compareixença per a presentar-los l’informe de l’any 2003. [...]

La presidenta

Gràcies a vostè, senyor síndic. I ara correspon als grups parlamentaris expressar si volen un segon torn per comentar o tornar a preguntar les qüestions que considerin oportunes. Per part del Grup de Convergència i Unió...

Agustí López i Pla

Per la nostra part tan sols agrair l’exposició que de forma tan acurada ha anat contestant tots els requeriments i les sol·licituds que feien els diferents grups en la sessió d’ahir. I novament felicitar per la qualitat de l’informe.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Socialistes, la senyora Del Frago.

Ana del Frago Bares

Nosaltres tampoc no faríem cap pregunta, i reiterem la mateixa voluntat que ha manifestat el company de Convergència i Unió: agrair l’informe, el detall, el rigor del treball i, sobretot –i ara parlo una mica en nom dels nouvinguts en aquesta comissió–, la claredat i la didàctica de l’informe, que ens ajuda molt a anar-nos situant.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Amorós, del Grup d’Esquerra Republicana...

Oriol Amorós i March

Ens afegim als agraïments.

La presidenta

Senyora Eva García, del Grup Parlamentari Popular...

Eva García i Rodríguez

Sí, en la mateixa línia, doncs, agrair la concreció en les respostes a les nostres preguntes.

Gràcies.

[...]

La presidenta

Bé, dit això, si no hi ha res més a tractar, s’aixeca la sessió.


La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i deu minuts.


– Exemple de l’informe presentat pel Síndic de Greuges al Ple del Parlament

SESSIÓ NÚM. 83

La sessió s'obre a les deu del matí i set minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat del vicepresident primer, les secretàries primera i segona, el secretari tercer i la secretària quarta. Assisteixen la Mesa la secretària general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Al banc del Govern seuen els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia i les conselleres d’Interior, de Cultura i de Benestar i Família.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 2005 (tram. 360-00007/07). Síndic de Greuges. Presentació de l'informe (Informe, BOPC 306, 7).


El president

Comença la sessió.

Informe
del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 2005 (tram. 360-00007/07)
Aquesta sessió és específica per a l’Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 2005. D’acord amb l’article 159.3 del Reglament, fa la presentació del resum general de l’informe anual el síndic de greuges, l’il·lustre senyor Rafael Ribó i Massó.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

President, senyores i senyors diputats, membres del Govern, els prometo que faré un esforç de màxima concentració i brevetat en la presentació de l’informe, perquè entenc avui que ses senyories poden estar amoïnats per molts altres afers de la vida política catalana. [...]7.7. Sessions educativesEs fan quatre tipus de sessions educatives que acaben en diari de sessions: els plens escolars, els plens estudiantils, els plens universitaris i els plens de l'experiència.
Les transcripcions de les sessions educatives contenen quatre parts bàsiques: la portada, l'índex, el davantal i el cos de la transcripció. També poden contenir annexos.
Model de portada:

PARLAMENT DE CATALUNYA

VII legislatura │ Edició amb motiu del Ple [escolar / estudiantil / universitari / de l'experiència]

[Període] │ Núm. ***, [dia] de [mes] de [any]

Sessió sobre [...]

Exemple d'índex:

Intervenció

de la presidenta del Parlament (p. )

Projecte de llei

per abaratir i subvencionar les ulleres, les plantilles, els aparells per a les dents i el material per a infants amb discapacitats (p. )

Projecte de llei

per afavorir una vida més equilibrada dels infants (p. )

Projecte de llei

per afavorir la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus (p. )

Projecte de llei

sobre l’accés dels infants a l’esbarjo, al joc i a les activitats culturals i de diversió (p. )

Intervenció

dels grups parlamentaris (p. )

Cloenda

a càrrec de la presidenta del Parlament (p. )

Annex

Llei de [...] (p. )

Model de davantal:
La sessió s’obre a... Presideix la presidenta del Parlament, [nom complet], acompanyada dels diputats [nom complet, nom grup parlamentari], i la secretària general.
I en el cas dels plens de l'experiència:
La sessió s’obre a... Presideix la presidenta del Parlament, [nom complet], acompanyada del conseller/a d'Acció Social i Ciutadania, els diputats [nom complet, nom grup parlamentari], i la secretària general.

Exemple d'ordre de l'acte:
ORDRE DE L’ACTE

1. Debat i votació del Projecte de llei per la millora de l’ús de l’aigua. Grup: Escola Edumar.

2. Debat i votació del Projecte de llei per fomentar el civisme arreu del país. Grup: CEIP Perú.

3. Debat i votació del Projecte de llei per la millora de la salut bucodental dels escolars de Catalunya. Grup: Col·legi Jardí.

4. Debat i votació del Projecte de llei per la violència als centres educatius. Grup: CEIP Josep Manuel Peramàs.

5. Debat i votació del Projecte de llei per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i prevenir les conductes incíviques. Grup: CEIP Joanot Alisanda.

6. Intervenció dels representants dels grups parlamentaris.

7. Intervenció del M. H. Sr. President del Parlament.
En el cos de les transcripcions, en el cas de les sessions educatives, les entrades corresponents als intervinents que no són diputats consten del nom i el primer cognom.
7.8. Acte de lliurament d'una medalla d'honor

Exemples.
Portada:

PARLAMENT DE CATALUNYA
VII legislatura │Sisè període • 19 de abril de 2006
Acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament
a Adolfo Pérez Esquivel


ÍNDEX


Lliurament
de la Medalla d'Honor del Parlament a Adolfo Pérez Esquivel (p. )


Cos de la transcripció:

La moderadora
Senyores i senyors, benvinguts al Parlament de Catalunya.
Lliurament

de la Medalla d'Honor del Parlament, en la categoria d’or, a Adolfo Pérez Esquivel
Tot seguit començarà l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al senyor Adolfo Pérez Esquivel. Els preguem que desconnectin els aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies.
(Pausa. La coral Primavera per la Pau canta Els segadors.)
Molt bona tarda, siguin benvinguts. La cambra catalana lliura avui la seva màxima distinció, la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al senyor Adolfo Pérez Esquivel.
En primer lloc, té la paraula la senyora Imma Folchi, secretària general del Parlament de Catalunya, que llegirà l’acord de la Mesa pel qual li és atorgada aquesta medalla.
La secretària general
«La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2005, a proposta del president, ha acordat d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al senyor Adolfo Pérez Esquivel, per la seva trajectòria en defensa dels drets humans i de la pau, per la seva activitat a favor dels pobres i de la no-violència, i per la seva contribució i mediació en la resolució pacífica de conflictes.
»Palau del Parlament, 15 de novembre de 2005.
»La secretària primera, Anna Miranda; el president del Parlament, Ernest Benach.»
(Aplaudiments.)
La moderadora
Gràcies, senyora Folchi. Té ara la paraula el senyor Arcadi Oliveres, que ens parlarà de la figura d’Adolfo Pérez Esquivel.
[...]Portada:


PARLAMENT DE CATALUNYA
VIII legislatura │Vuitè període · 18 de maig de 2010
Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament

a Roser Capdevila i Valls


ÍNDEX
Lliurament
de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or,a Roser Capdevila i Valls (p. )


Cos de la transcripció:

El presentador
Senyores i senyors, el president del Parlament de Catalunya.
(El president entra a la sala.)


Lliurament

de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, a Roser Capdevila i Valls

Iniciem aquest acte amb un recorregut visual per la vida i l’obra de la senyora Roser Capdevila i Valls.

(Es projecta un audiovisual. Pausa. Aplaudiments.)

A continuació, el senyor Andreu Teixidor i de Ventós, editor, i la senyora Lluïsa Jover i Armengol, il·lustradora, glossaran la figura i l’obra de la guardonada.

Lluïsa Jover i Armengol (il·lustradora)

Farem una glossa a duo.

Molt honorable president del Parlament de Catalunya...

Andreu Teixidor i de Ventós
...honorable conseller...

Lluïsa Jover i Armengol
...il·lustres diputats, autoritats...

Andreu Teixidor i de Ventós
...amics, amigues...

Lluïsa Jover i Armengol

...estimada Roser, volem agrair a aquest Parlament i al seu president la invitació per a fer la glossa de l’excel·lentíssima senyora Roser Capdevila, un honor i a la vegada un plaer que sempre recordarem amb emoció.
[...]